Edukacja

Rekrutacja do szkół średnich. Nurtujące Was pytania!

Opublikowano: Marzec 11, 2019 o 8:41 am   /   przez   /   komentarze (0)

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na pytania ósmoklasistów i gimnazjalistów, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów i rekrutowani będą szkół ponadpodstawowych.

Ilu uczniów wybiera obecnie naukę w liceum, technikum lub branżowej szkole?

W klasie liceum ogólnokształcącego rozpoczęło 45% uczniów, a w technikum i branżowej szkole I stopnia 55% uczniów.

Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/2020?

W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego

Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej?

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w postępowaniu rekrutacyjnym o te same miejsca?

Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły

Czy szkoły przygotowują się już do przyjęcia uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum?

Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 2019/2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów.

Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020?

Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2019/2020

Przygotowano na podstawie Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r.; w pełnym brzmieniu na stronie www.kuratorium.krakow.pl 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia.

Wyciąg najważniejszych informacji:

I. Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Kandydaci logują się do sytemu e-omikron.pl z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w szkole podstawowej/gimnazjum.Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć, jest zawarta we wniosku).

II. Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

 • Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, które składają w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
 • Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

III. 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół wskazanych na kolejnych pozycjach.

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia, po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły.

IV.  do 9 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, do której kandydat się zakwalifikował, celem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!! Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

V. 10 lipca 2019 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne  listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 11 lipca 2019 r.rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas gimnazjalnych i klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

 • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

 • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
 • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika

 wyniki egzaminów dla klas gimnazjalnych:

 •  wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2. Zliczane są wyniki z pięciu części testów kompetencji (język polski, historia i WOS, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy na poziomie podstawowym).

 wyniki egzaminów dla klas ósmych:

 • wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego.

Terminy dotyczące szkół przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej:

1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r., godz.15.00.

2. Od 20 maja do 27 maja 2019 r. przeprowadzanie:

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych

3. 3 czerwca 2019 r. ,do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki :

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych.

Pozostałe terminy zgodnie z informacja ogólną.

Szczegółowe zasady naboru (w tym terminy i zasady przeliczania osiągnięć na punkty):

zasady naboru – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

TERMINY:

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a