Edukacja

Zasady rekrutacji do gimnazjum „Słowackiego”

Opublikowano: 5 marca, 2016 o 8:32 am   /   przez   /   komentarze (3)

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

 Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

na rok szkolny 2016/2017

 

 • 1

Podstawa prawna

 

 1. Rekrutacja do Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu odbywa się na podstawie:
 2. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w¤sprawiesposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942)
 1. b) Zarządzenie nr 2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 11 lutego 2016r. (NP.537.7.2016.JN) zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.
 2. c) Statutu Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
 • 2

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych.

 

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
 2. a) z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
 3. b) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli są wolne miejsca. (zał. 1)
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia uczniów spoza obwodu podejmuje dyrekcja gimnazjum w¤porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjumjest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie uzyskanych punktów.
 6. Punkty przyznawane są za:
Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Średnia ocen na świadectwie pomnożona przez 10
2. Ocena zachowania kandydata, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ·  Ocena wzorowa: 50 pkt.

·  Ocena bardzo dobra: 30 pkt.

·  Ocena dobra: 15 pkt.

·  Ocena poprawna: 2 pkt.

·  Ocena nieodpowiednia i naganna: 1 pkt

3. Do gimnazjum uczęszcza rodzeństwo kandydata 10 pkt.
4. Uczęszczanie do gimnazjum, kandydata mieszkającego poza obwodem gimnazjum spowoduje znaczne ułatwienie mu spełnianie obowiązku szkolnego 10 pkt.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej:

1) za potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 1-2 uznaje się potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata;

2) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 3-4 uznaje się oświadczenie rodzica.

 1. Laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości  lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów spoza obwodu gimnazjum, tej samej liczby punktów, pod uwagę brana jest ocena zachowania.
 3. O kolejności na liście kandydatów spoza obwodu gimnazjum decyduje suma uzyskanych punktów z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 • 3

Termin rekrutacji uczniów.

 

1.Terminy rekrutacji i składania dokumentów do Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w¤Starym Sączu są zgodne z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny:

 1. a) od 11 kwietnia 2016 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły – zał.1;
 2. b) od 4 maja do 31 maja 2016 r. – Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy,
 3. c) do 8 czerwca 2016 r.- Podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o¤których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy,
 4. d) od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o¤świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu;
 5. e) do 30 czerwca 2016 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o¤przyjęcie do gimnazjum.
 6. f)  do 15 lipca 2016 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • 4

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej.

 1. Zapisu dokonują rodzice osobiście (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego.
 2. Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie szkoły (przy ul.¤Daszyńskiego 23, tel. 18-4460481) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 i obejmują dzieci mające rozpocząć naukę w szkole od 1 września danego roku.
 3. Deklaracją wyboru jest złożone świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE.
 4. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrekcję szkoły, dokonuje przydziału kandydatów do klas pierwszych a lista uczniów przyjętych zostaje wywieszona w budynku szkoły.
 5. Wykaz podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły do końca maja.
 6. Kandydat do dokumentacji rekrutacyjnej określonej w pkt. 3,dołącza opisane zdjęcie legitymacyjne.
 7. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrekcja Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
 • 4.

Nabór do klasy sportowej SOS

 1. Klasa sportowa SOS powstaje tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby uczennic i za zgodą organu prowadzącego.
 2. Uczennica wyraża wolę nauczania w klasie sportowej SOS poprzez złożenia dodatkowego wniosku. (zał. 2)
 3. Uczennica zakwalifikowana do oddziału sportowego SOS musi pozytywnie przejść test sprawności fizycznej, przeprowadzony przez komisję powołaną przez dyrekcję gimnazjum.
 4. Uczennica zakwalifikowana do oddziału sportowego SOS musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie, informujące o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 • 5

Tryb odwoławczy.

 1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic (opiekun prawny) ucznia może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej o¤sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z¤wnioskiem.
 2. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7¤dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie7¤dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

Masz dla nas temat? Pisz na kontakt@starosadeckie.info

Jesteśmy też na Facebooku: Starosądeckie.info 

arch. Szkoły

Komentarze

Komentarze (3)

 • 6 marca, 2016 o 12:30 pm Mama

  Co za cuda. Normalnie bić się trzeba o miejsce bo zabraknie. Przejedzcie trochę na południe i macie szkole bezpieczniejsza normalniejsza spokojniejsza. Nie wspomnę o nauczycielach, którzy się nie wywyzszaja i nie udowadniają mi że wszystko moja wina. Moje dziecko tam chodzi i jest zadowolone bardzo.

 • 6 marca, 2016 o 8:57 pm Anonim

  Trochę to nie fer. Pod publiczną szkołą można pisać co się żywnie podoba, a pod prywatną nie. Chyba coś nie halo. No chyba że prywatna szkoła się boji się komentarzy

 • 7 marca, 2016 o 5:07 pm Mama 2

  Witam o jaką szkołę chodzi?

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"