Info z rejonu

Praca! Komenda Powiatowa w Limanowej szuka referenta

Opublikowano: 14 kwietnia, 2016 o 7:16 am   /   przez   /   komentarze (0)

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej poszukuje kandydata na stanowisko: referenta do spraw łączności i urządzeń elektrycznych w Wydziale Wspomagającym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Wydział Wspomagający

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wykonywanie napraw instalacji i urządzeń łączności.
  • Kontrola eksploatacji powiatowego węzła łączności wraz z centralami do poziomu komisariatów i posterunków.
  • Okresowy przegląd i naprawa osprzętu elektrycznego.
  • Instalacja i demontaż sprzętu łączności (MTP) w pojazdach służbowych.
  • Obsługa sieci kablowych oraz abonenckich systemów łączności będących w dyspozycji Komendy.
  • Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności będących na wyposażeniu KPP w Limanowej i jednostek podległych oraz sporządzanie protokołów brakowania.
  • Opracowywanie planów konserwacji masztów, kratownic i pól antenowych w celu odpowiedniego utrzymania środków łączności.
  • Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych wykonywanych ze służbowych aparatów telefonicznych i komórkowych przez policjantów i pracowników cywilnych.
  • Realizacja zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu teleinformatycznego.
  • Utrzymanie sprawności technicznej infrastruktury innej niż teleinformatycznej np. systemów monitoringu, systemu kontroli dostępu, urządzeń rejestrujących

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

–       praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;

–       praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy;

–       praca na wysokości powyżej 3 metrów;

–       narażenie na działanie prądu elektrycznego, pól elektromagnetycznych, hałasu;

–       praca wykonywana pod presją czasu;

–       praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

     – Urząd mieści się w budynku trzykondygnacyjnym;

– parametry środowiska pracy w normie;

– brak windy.

 

Wymagania  związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie o profilu elektrotechnicznym

doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku pracy na podobnym stanowisku,

pozostałe wymagania niezbędne:

uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV  ;

umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnychi programów;

– prawo jazdy kat. B

 d o d a t k o w e

– poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji

niejawnych;

– znajomość urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

–  życiorys i list motywacyjny;

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późniejszymi zmianami) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;

– kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy.

Termin składania dokumentów:

22.04.2016 roku

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Żwirki i Wigury 7

34-600 Limanowa

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Na ofercie należy napisać „referent ds. łączności i urządzeń elektrycznych”.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej postępowania sprawdzającego
i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje: (018) 337-94-20

 

KPP Limanowa

fot googlemap

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a