Info z rejonu

Usuń azbest z dachu – ostatnia szansa w tym roku!

Opublikowano: 19 września, 2022 o 7:00 am   /   przez   /   komentarze (0)

Osoby, które chcą usunąć azbest z dachów swoich domów mogą to zrobić bezpłatnie. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i skontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Trwa właśnie nabór. Wnioski złożone w Starostwie w terminie do 7 października mają szanse na realizację jeszcze w roku bieżącym.

Trwa realizacja projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z programem odbierane są odpady zawierające azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego: pokrywane są koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.

W tym roku, w ramach I i II etapu projektu, wywieziono już ponad 1240 ton z 458 posesji.

Jak złożyć wniosek?

– osoba składająca wniosek musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości (zlokalizowanej na terenie powiatu nowosądeckiego), z której usuwany jest azbest;
– warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie – przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu – wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na odpowiednim druku wniosku;
– druk wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 115 oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a