Info z urzędu

Dyrektor Niejadlik szuka referenta ds. finansowo-księgowych

Opublikowano: 18 sierpnia, 2016 o 9:38 am   /   przez   /   komentarze (6)

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. finansowo-księgowych z obsługą kasy oraz ds. utrzymania mienia komunalnego w wytyczonym zakresie

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2. Profil z zakresu: ekonomii, zarządzania, administracji lub prawa;

3. Doświadczenie zawodowe w księgowości min. 6 miesięcy;

4. Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047); • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710); • zagadnień dotyczących centralizacji podatku VAT w samorządach; • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.); • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168 z późn. zm.); • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289); • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053); • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1015); • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1773); • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (przepisy dotyczące prac społecznie użytecznych art.53-66) (Dz. U. z 1997 r. Nr 90 poz.557 z późn. zm.); • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (w szczególności przepisy dotyczące małej architektury-place zabaw) (Dz. U. z 2016 r. poz.290); • obowiązków spoczywających na podmiotach organizujących targi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz.1539 z późn. zm.), ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz.1172 z późn. zm.); • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)

2. Praktyczna znajomość sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych.

3. Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych. Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku VAT, b) prowadzenie ewidencji sprzedaży na potrzeby rozliczeń podatku VAT, c) sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-N; d) prowadzenie kasy (sporządzanie dokumentów kasowo-rozliczeniowych, dokonywanie wpłat na konto), e) księgowanie dokumentów dotyczących dochodów budżetowych; f) sporządzanie zestawienia dochodów wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej; g) dokonywanie przelewu dochodów, h) refakturowanie kosztów mediów, i) prowadzenie dokumentacji i korespondencji w sprawach osób skazanych przez Sąd Rejonowy na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne; j) nadzór nad stanem technicznym obiektów (place zabaw i boiska sportowe) użyteczności publicznej przekazanych w użyczenie MZGK, k) nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”, l) zapewnienie zaplecza sanitarnego na obiektach rekreacyjnych, m) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. wodociągów i utrzymania mienia komunalnego w wytyczonym zakresie.

4. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny; b) życiorys (CV), c) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy; d) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach; e) potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy, z których jasno wynikać będzie, że kandydat spełnia wymóg formalny dotyczący stażu pracy w księgowości); f) wypełniony kwestionariusz osobowy; g) uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902); h) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku; i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; j) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ma obowiązek dostarczyć (najpóźniej w dniu zatrudnienia) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. Uwaga: Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w podpunkcie c, d, e, g dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie. Każdy z wymienionych wyżej dokumentów musi posiadać adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata.

5. Warunki pracy na stanowisku: a) miejsce pracy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz, I piętro (brak windy); b) wymiar czasu pracy: pełny etat; c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu; d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; e) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; f) termin podjęcia zatrudnienia 19 września 2016 r.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym zamieszczenie ogłoszenia – powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz I piętro pok. 7, w godzinach: w poniedziałek od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30, lub pocztą na adres Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz oraz w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, pocztą elektroniczną na adres: rniejadlik@mzgk.stary.sacz.pl (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do MZGK w Starym Sączu) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. finansowo-księgowych z obsługą kasy oraz ds. utrzymania mienia komunalnego w wytyczonym zakresie w terminie do dnia 01.09.2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stary.sacz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w MZGK w Starym Sączu.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu Ryszard Niejadlik

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie kandydata stanie zdrowia

Komentarze

Komentarze (6)

 • 18 sierpnia, 2016 o 10:31 am VOXPOPULI

  Za te psie pieniądze, które tak naprawdę zarabiają pracownicy UM i innych jednostek, to dużej motywacji do dłuższej pracy na takim stanowisku nie ma. Przecież nie tak dawno był konkurs na ten etat w MZGK. Wymogi duże, pensja mała. Ale chętnych nie braknie, bo pracy brak … Smutne to wszystko.

 • 18 sierpnia, 2016 o 12:36 pm Niki

  Dokładnie. Za najniższą krajową takie wymagania od pracownika! W UM zarabia się mało i bez perspektyw na więcej, nie wspominając o atmosferze…

 • 18 sierpnia, 2016 o 10:26 pm Wynajmująca

  Nie ma się co dziwić, że później tacy w porządku pracownicy jak Pan Piotrek z którym się zawsze dało dogadać, wszystko ogarnął zmienia pracę.

 • 19 sierpnia, 2016 o 9:58 am Zuza

  Atmosfera…. delikatnie powiedziane.

 • 12 września, 2016 o 1:48 pm antos krok

  dobra fucha

 • 13 września, 2016 o 1:31 pm aga77

  a w gimnazjum nie ogłoszono naboru na stanowisko sekretarki bo dyrektor Majca po cichu przyjął córkę, tylko po co tam trzy sekretarki .

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"