Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Jest praca w ZOFAS-ie. Szukają specjalisty

Opublikowano: 20 września, 2023 o 6:25 am   /   przez   /   komentarze (0)

DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W STARYM SĄCZU ogłasza nabór na wolne stanowisko: SPECJALISTA – 1 etat

Wymagania niezbędne – formalne:
 wykształcenie: wyższe
 obywatelstwo polskie;
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 nieposzlakowana opinia;
 znajomość przepisów prawa:
 przepisów płacowych,
 przepisów ZUS (w tym ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych) ,
 przepisów podatkowych ( w tym ustawa o podatku od osób fizycznych)
 ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 ustawy Kodeks Pracy i Karty Nauczyciela,
 ustawy o pracownikach samorządowych,
 Kodeks Postepowania Administracyjnego,
 Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
 Ustawa o ochronie danych osobowych.
Wymagania dodatkowe:
 biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów: Programy Finansowo Księgowe Firmy VULCAN, PŁATNIK, pakiet OFFICE.
 Posiadanie licencji lub certyfikatów uprawniających do pracy na stanowisku związanym z
przedmiotowym zakresem czynności.

Zakres wykonywanych głównych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie w programie VULCAN list płac na podstawie dokumentacji zatwierdzonej i
  przekazanej przez dyrektorów poszczególnych jednostek.
 2. Prowadzenie ewidencji (kart zasiłkowych) i obliczanie wypłat zasiłków chorobowych,
  opiekuńczych i rodzicielskich dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych
 3. Dokonywanie potrąceń na listach wypłat (podatek dochodowy, ZUS, pożyczki , potrącenia
  sądowe i innych) wskazanych przez pracowników.
 4. Współpraca z pracownikami ds. księgowych w zakresie eksportu danych o dokonanych
  wypłatach.
 5. Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA , Z-3 oraz przekazywanie
  dokumentów za pomocą elektronicznej poczty do ZUS.
 6. Sporządzanie rocznego rozliczenia wypłaconych świadczeń (karty wynagrodzeń)
 7. Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-4R i dokonywanie rozliczeń
  pracowników z Urzędem Skarbowym PIT-11, PIT-40.
 8. Przekazywanie Dyrektorom Szkół danych do Systemu Informacji Oświatowej dotyczących
  wynagrodzeń nauczycieli.
 9. Sporządzanie dokumentacji finansowej związanej z przejściem pracownika na rentę lub
  emeryturę w tym sporządzanie zaświadczeń Rp-7 na wniosek byłych i obecnych
  pracowników.
 10. Dokonywanie rozliczeń z Biurem Pracy.
 11. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin , uprawnionych do
  świadczeń.
 12. Dokonywanie rozliczeń w ramach PPK.
  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   praca w budynku Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu,
   praca biurowa w pozycji siedzącej – 8 godzin,
   obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę,
   stały, duży dopływ informacji, gotowość do odpowiedzi,
   oświetlenie naturalne i sztuczne,
   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
   wyjazdy poza siedzibę pracodawcy w sprawach służbowych.
  Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
   sumienność,
   dokładność,
   odpowiedzialność za wykonaną pracę,
   zdolności analityczne,
   umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
   odporność na stres,
   samodzielność i zdolność planowania oraz organizacji własnej pracy,
   komunikatywność i wysoka kultura osobista.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
  niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, w
  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 13. list motywacyjny,
 14. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 15. kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku
  pozostawania w zatrudnieniu),
 16. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 17. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 18. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 19. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 20. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 21. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 22. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób
  niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z
  2022 r., poz. 530),
 23. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 24. oświadczenie RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie
  do dnia 25 września 2023 r. do godz. 15:30 pod adresem: Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół w Starym Sączu Ul. Krakowska 26 33-340 Stary Sącz w zaklejonej kopercie, na
  której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
  „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista”
 25. Niezbędne dokumenty do pobrania TUTAJ

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"