Info z urzędu

Łącko. Potrzebny inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Opublikowano: 29 sierpnia, 2015 o 11:54 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór na stanowisko inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 7/8 etatu Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 1/8 etatu w Urzędzie Gminy Łącko.

II. Wymagania niezbędne

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie :
a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
4. nieposzlakowana opinia.
5. kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. znajomość procedur postępowania administracyjnego,
7. znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku;
9. posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

III. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie:
1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r.), ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
2. biegła znajomość obsługi komputerów w tym obsługa Systemów Rejestrów Państwowych poprzez Aplikację „ Źródło”, Rejestru Mieszkańców (RM), Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC) firmy Korelacja.
3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
4. preferowana znajomość języka angielskiego,
5. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
6. prawo jazdy kat. B.
7. odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. Prowadzenie Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC).
2. Wykonywanie czynności związanych z zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały oraz zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego w Rejestrze PESEL poprzez Aplikację „Źródło”.
3. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL z urzędu i na wniosek.
4. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz o odmowie udostępnienia danych osobowych.
5. Usuwanie niezgodności, aktualizacja, weryfikacja danych w Rejestrze Mieszkańców (RM), Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców (RZC) oraz Rejestrze PESEL, poprzez Aplikację ” Źródło”.
6. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC).
7. Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty.
8. Wydawanie dowodów osobistych.
9. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)- poprzez Aplikację „Źródło”.
10. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).
11. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych oraz odmowie udostępniania danych osobowych z RDO.
12. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).
13. Zastępstwo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego poprzez:
– Przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
– sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
– czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełnia, sprostowanie aktów stanu cywilnego,
– wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych),
– wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk,
– migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego poprzez Aplikację ” Źródło”,
– wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4′ k.r.o.), stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą (art. 83 p.a.s.c.), o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stany Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby (art. 44 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c.), o stanie cywilnym (art. 44 ust. 1 pkt 3 p.a.s.c.),
– przyjmowanie oświadczenia o uznaniu/odmowie uznania ojcostwa (art. 63 ust. 10 p.a.s.c.), o powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska (art. 59 k.r.o./90 p.a.s.c.), o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia (art. 70 p.a.s.c.), w sprawie nazwiska dziecka, o których mowa w art. 88 § 3 k.r.o., małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko (art. 69 p.a.s.c./90 k.r.o.).
– wydawanie zezwoleń o skróceniu terminu na zawarcie małżeństwa (art. 4 k.r.o.) – art. 76 ust. 10 p.a.s.c..
– przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
5. kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru);
6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
List motywacyjny i CV opatrzone klauzulą o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) ”.
Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Łącko informuje, że w miesiącu lipcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy Łącko osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 %.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” w terminie do dnia 14 września 2015 r. do godz. 15.00 osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy ( parter ) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Uwagi końcowe.
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Łącko. Tryb pracy komisji określa zarządzenie Wójta Gminy Łącko w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu składającego się z pisemnego testu kwalifikacyjnego, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędy Gminy Łącko (adres bezpośredni: http://www.bip.malopolska.pl/uglacko/ lub poprzez stronę Urzędu Gminy: www.lacko.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łącko.

 

źródło: UG Łącko

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"