Info z urzędu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZOFAS-ie

Opublikowano: 17 marca, 2015 o 11:47 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent
1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) doświadczenie zawodowe –2 letni staż pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość:
 Ustawy o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z póź. zm.
 Ustawy o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.330 z póź. zm.
 Ustawy o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z póź. zm
b) umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego (VULCAN)
c) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
d) wysoka kultura osobista,
e) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Dekretowanie dokumentów dotyczących budżetu i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, znajomość planu kont i zasad klasyfikowania wydatków budżetowych, wydatków strukturalnych i wzajemnych rozliczeń.
2. Księgowanie bilansowe i pozabilansowe, syntetyczne i analityczne dochodów i wydatków szkół gimnazjów, przedszkola, szkoły muzycznej i ZOFAS w programie finansowo-księgowym.
3. Księgowanie min. rozrachunków z Urzędem Skarbowym, Gminą i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałymi dostawcami i odbiorcami – bieżąca analiza sald, uzgadnianie sald.
4. Księgowanie syntetyczne wyposażenia szkół, pomocy dydaktycznych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz uzgadnianie ich z ewidencjami analitycznymi.
5. Zakładanie w bazie programu FK – kontrahentów ze szczególnym uwzględnieniem typu dłużnika tj. z podziałem dłużników na grupy, banki, instytucje finansowe i niefinansowe oraz gospodarstwa domowe.
6. Wystawianie dowodów sprzedaży – faktur na podstawie umów dostarczanych przez Dyrektorów szkół. Księgowanie rozrachunków z tytułu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół.
7. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności wg kontrahentów.
8. Windykacja należności od kontrahentów.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy,
d) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
f) wypełniony kwestionariusz osobowy,
g) uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w podpunkcie c, d, e, g dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.
5. Warunki pracy na stanowisku.
1) miejsce: Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat,
3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu,
4) praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,
5) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym zamieszczenie ogłoszenia –0%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz, pok. 4, w godzinach: w poniedziałek od 8.30 do 16.30, w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30, lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do ZOFAS w Starym Sączu) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent w terminie do dnia 31 marca 2015r.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kwestionariusz osobowy

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"