Info z urzędu

Nauczycielu, skorzystaj ze wsparcia!

Opublikowano: Kwiecień 9, 2019 o 6:59 am   /   przez   /   komentarze (0)

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu oraz Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”.

8 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji umiejętności zawodowych z wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Wsparcie adresowane jest dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu oraz dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach od 8 do 12 kwietnia 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu:

1. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu, sekretariat szkoły, ul. Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz, czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

2. Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu, sekretariat szkoły, ul. Mała Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz, czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Zasady uczestnictwa i rekrutacji na szkolenia opisane zostały w § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w Projekcie.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie dostarczają do Biura Projektu w terminie Rekrutacji poprawnie wypełniony Formularz zgłoszenia, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Nauczyciele kwalifikowani są do udziału w szkoleniach na podstawie zasad opisanych w Regulaminie, aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne Formy wsparcia.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.

Dodatkowe informacje:

Przewidywany okres trwania szkoleń: od kwietnia – do najpóźniej 17 czerwca 2019 r. (szkolenia odbywać się będą w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku; dokładne terminy, zostaną ustalone indywidualnie z każdą grupą);

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 9 – dla nauczycieli z tej szkoły; Szkoła Podstawowa nr 17 – dla nauczycieli z tej szkoły.

Maksymalna liczba uczestników: 36.

Rodzaje szkoleń przewidziane w projekcie 

Dokumenty do pobrania i wydrukowania dla nauczyciela:

Zarządzenie nr 190/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w Projekcie


Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych do systemu SL 2014. 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a