Info z urzędu

Nowy Sącz. Jest praca w Wydziale Geodezji i Mienia!

Opublikowano: 4 lipca, 2016 o 8:13 am   /   przez   /   komentarze (2)

Urząd Miasta Nowego Sącza ogłosił 2 nabory na stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Mienia. Trzeba się jednak pospieszyć, bo termin złożenia dokumentów upływa 12 lipca.

OGŁOSZENIE 1

nabór na stanowisko urzędnicze ds. użytkowania wieczystego w Wydziale Geodezji i Mienia
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii, prawa, ekonomii.
 6. Posiadają roczny staż w samorządzie terytorialnym.
 1. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 790 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1460)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.520 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016. poz.446)
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.814)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. użytkowania wieczystego:
 1. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości gruntowych będących przedmiotem własności Miasta Nowy Sącz.
 2. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących przedmiotem własności Miasta Nowy Sącz.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
 4. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do egzekucji należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nabyte z mocy prawa nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 6. Ujawnianie prawa własności Miasta i Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych spraw
 7. Przygotowanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań w części objętej przez podstawowy zakres czynności.
 8. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą, a zleconych przez przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia w budynku przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu na II piętrze i w razie konieczności w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby wydziału osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast ciągi komunikacyjne na II piętrze w budynku. Wjazd na wózku do pomieszczeń biurowych możliwy, ale utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl
  w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów/.
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska ds. użytkowania wieczystego oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w zakresie geodezji i kartografii, prawa lub ekonomii.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wymagany roczny staż w samorządzie terytorialnym.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność , w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
 1. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu
12 lipca 2016r nie będą rozpatrywane.
OGŁOSZENIE 2

nabór na stanowisko urzędnicze ds. komunalizacji mienia w Wydziale Geodezji i Mienia
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii, prawa, ekonomii.
 6. Posiadają roczny staż w samorządzie terytorialnym.
 1. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r.poz. 23 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 790 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1460)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.520 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016. poz.446)
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.814)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. komunalizacji mienia:
 1. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości będących przedmiotem własności Skarbu Państwa.
 2. Prowadzenie spraw związanych z odtwarzaniem ksiąg wieczystych.
 3. Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących komunalizacji gruntów będących przedmiotem własności Skarbu Państwa.
 4. Ujawnianie prawa własności Miasta i Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych spraw.
 5. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą, a zleconych przez przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia w budynku przy
  ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu na II piętrze i w razie konieczności w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby wydziału osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast ciągi komunikacyjne na II piętrze w budynku. Wjazd na wózku do pomieszczeń biurowych możliwy, ale utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl
  w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów/.
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska ds. komunalizacji mienia oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w zakresie geodezji i kartografii, prawa lub ekonomii.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wymagany roczny staż w samorządzie terytorialnym.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność , w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 1. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 12 lipca 2016r nie będą rozpatrywane.

 

Komentarze

Komentarze (2)

 • 4 lipca, 2016 o 8:51 pm iga

  Już wiadomo, kto wygra.

 • 5 lipca, 2016 o 6:16 pm GAL ANOMIM

  czyli KTO ?????

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a