Info z urzędu

Praca dla opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi

Opublikowano: 4 marca, 2015 o 1:45 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi od kwietnia do grudnia 2015.

Zakres zadań:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (26 lat) mieszkającej z matką. Osoba chora na upośledzenie umysłowe ciężkie, mózgowe porażenie dziecięce, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu łącznie 40 godzin tygodniowo na terenie Gminy Stary Sącz w miejscu zamieszkania osoby. Zakres świadczonych usług polegać ma na: uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

Kryterium wyboru oferty:

Proponowana cena. Stawka podstawowa za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych obowiązująca w województwie małopolskim to maksymalnie 20 zł/godz wraz z pochodnymi pracodawcy.

 

Niezbędne wymagania:
1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagana dokumentacja:

1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” wraz z wymaganymi załącznikami tj:
a) życiorys (CV),
b) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
c) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie),
d) udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt.1 cyt.wyż.Rozporządzenia,
e) posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego lub drogą pocztową. Na kopercie należy umieścić napis „oferta na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej”.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 marca 2015 do godziny 10:00.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"