Info z urzędu

Praca! Gmina szuka specjalisty od VAT-u

Opublikowano: 1 grudnia, 2015 o 12:34 pm   /   przez   /   komentarze (6)

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁOSIŁ NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SPECJALISTY W REFERACIE FINANSOWO- BUDŻETOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARYM SĄCZU  W WYMIARZE 1 ETATU

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne ;

b) doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letni staż pracy;

c) obywatelstwo polskie , lub Unii Europejskiej, albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej:

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e ) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

f) znajomość regulacji prawnych dotyczących : klasyfikacji budżetowej, podatku VAT.

2. Wymagania dodatkowe:

a) udokumentowane szkolenia, lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku ;

b) znajomość przepisów prawnych z zakresu : – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515), – ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.), – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm.), -rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy cel;owych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP ( Dz.U.z2013 r. poz.289 ze zm.)

c) umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych;

d) predyspozycje osobowościowe : komunikatywność , umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, umiejętność planowania i organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne : Prowadzenie podatku VAT zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia w jednostkach samorządu terytorialnego „Scentralizowanego modelu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Zadania szczegółowe:

1. Opracowanie procedur w sprawie wdrożenia w Gminie scentralizowanego modelu rozliczeń podatku VAT.

2. Prowadzenie rejestru sprzedaży dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego.

3. Prowadzenie rejestru zakupu dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego.

4. Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 Urzędu Miejskiego.

5. Prowadzenie centralnego rejestru sprzedaży dla Gminy.

6. Prowadzenie centralnego rejestru zakupu dla Gminy.

7. Sporządzanie miesięcznych scentralizowanych deklaracji VAT-7 Gminy Stary Sącz.

8. Analiza danych na potrzeby sporządzania deklaracji VAT.

9. Wybór odpowiedniej metodologii i kalkulacji pre-współczynników.

10. Ustalenie obiegu dokumentów i terminów rozliczeń.

11. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach VAT, jak i w orzecznictwie sądów.

12. Współpraca z gminnymi jednostkami budżetowymi w zakresie scentralizowanego podatku od towarów i usług.

13. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie spraw dotyczących podatku od towarów i usług.

14. Inne zadania związane z podatkiem VAT. Zadania okresowe: Zlecone przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia.

4.Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy.

4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).

5. Uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach uprawnieniach i umiejętnościach.

6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

7. Uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz.120 ze zm..).

8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

10.Oświadczenie kandydata ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe . Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt.3,4,5,7 dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

5. Warunki pracy na stanowisku. Praca w budynku Urzędu Miejskiego . Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, Stanowisko pracy na parterze związane z pracą przy komputerze.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: www.gmina@stary.sacz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty – w Referacie Finansowo Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpa trywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stary.sacz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

Komentarze

Komentarze (6)

 • 1 grudnia, 2015 o 12:52 pm mieszkaniec

  1300 brutto

 • 1 grudnia, 2015 o 2:25 pm franio

  Jak to? przecież był artykuł o wynagrodzeniach w Gminie;]

 • 1 grudnia, 2015 o 2:30 pm no własnie

  Oto „widełki” zarobków w Gminie.
  Samodzielny referent 2,600-3,400 zł
  Referent 2600 -3,300 zł
  Młodszy referent 2400 -3,100 zł
  http://www.starosadeckie.info/wydarzenia/zarabia-urzednik-starym-saczu/

 • 1 grudnia, 2015 o 3:48 pm Kiczka

  Zajebiste zarobki, znów poszukują człowieka z poważną wiedzą na stanowisko za 1300 zł. Co z tych widełek… to dla plebsu widełki – uważam, że każdemu należy się godna wypłata na poziomie swojej wiedzy i umiejętności a Ci co fuczą, że dużo tam zarabiają proszę kandydujcie 🙂 przecież każdy może. Ja odpuszczam wolę swoją pracę w UK ;P przynajmniej płacą sensownie stanowisko może nie takie jak tu ale jest ok.

 • 1 grudnia, 2015 o 3:59 pm franio

  Specjalista 2,800-3,600 zł

 • 1 grudnia, 2015 o 4:09 pm franio

  Po co to uwierzytelniać te dokumenty?
  Skoro można zwolnić dyscyplinarnie za kłamstwa wpisywane do CV.
  Rekrutacja robię ksero, a przy zatrudnianiu oryginały.

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"