Info z urzędu

Praca! Ośrodek Pomocy Społecznej potrzebuje referenta

Opublikowano: 30 lipca, 2015 o 10:37 am   /   przez   /   komentarze (9)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent.

1.Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) doświadczenie zawodowe co najmniej roczny staż pracy w administracji.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość: • Ustawy o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z póź. zm. • Ustawy o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.330 z póź. zm. • Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.) • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. Zm)

b) umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie pakietów biurowych, oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, mile widziane doświadczenie z aplikacja Sygnity.

c) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,

d) wysoka kultura osobista,

e) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: – udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego; – przyjmowanie, kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; – prowadzenie postępowań oraz innych spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;- przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień, zaświadczeń, innych pism w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; – prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego; – wprowadzanie danych do programu informatycznego; – prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentacji, instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt; – prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym dla osób, którym ustalono świadczenia opiekuńcze; – prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej; – prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych; – prowadzenie spraw związanych egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie świadczeń nienależnie pobranych oraz zwrotu przed dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego; – sporządzanie wymaganych sprawozdań, analiz, list wypłat, dokumentacji realizowanych zadań, zapotrzebowani na środki finansowe ; – współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami; – wykonywanie na polecenie przełożonych innych poleceń wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego.

4. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) życiorys (CV), c) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy, d) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), e) uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, f) wypełniony kwestionariusz osobowy, g) uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w podpunkcie c, d, e, g dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

5. Warunki pracy na stanowisku. 1) miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 15, 33-340 Stary Sącz, 2) wymiar czasu pracy: pełny etat, 3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, 4) praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, 5) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym zamieszczenie ogłoszenia –0%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 15, 33-340 Stary Sącz, w godzinach: w poniedziałek od 8.30 do 16.30, w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30, lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 15, 33-340 Stary Sącz (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do OPS w Starym Sączu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent” w terminie do dnia 17.08.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stary.sacz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej OPS w Starym Sączu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202).

Kwestionariusz osobowy

 

źródło: UM Stary Sącz

fot. Urząd Miejski Stary Sącz

 

 

Komentarze

Komentarze (9)

 • 30 lipca, 2015 o 8:46 pm Wiem kto wygra

  Taki to konkurs jak każdy w tym urzędzie.Wygra krewny/ znajomy Pana Gizickiego/Lelka.

 • 30 lipca, 2015 o 9:01 pm one

  mają już kogoś swojego proszę Państwa. Zobaczymy kto jest szczęściarzem po konkursie

 • 1 sierpnia, 2015 o 6:09 pm ach

  A jak nazwisko zapewne już jest znane!! Pania ADĘ tez WEPCHNELI do świadczeń rodzinnych, to nic , ze NIE MA POJECIA o dodatkach mieszkaniowych i ze OPS już WCZESNIEJ PRZESZKOLIŁ do tego celu jednego pracownika socjalnego… jak się ma ZNAJOMOSCI wiadomo z kim to i etacik się znajdzie…

 • 1 sierpnia, 2015 o 6:19 pm ach

  A jak nazwisko zapewne już jest znane!! Pania ADĘ tez WEPCHNELI do świadczeń rodzinnych, to nic , ze NIE miała pojęcia o dodatkach mieszkaniowych i ze OPS już WCZESNIEJ PRZESZKOLIŁ do tego celu jednego pracownika socjalnego… jak się ma ZNAJOMOSCI wiadomo kim to i etacik się znajdzie…

 • 2 sierpnia, 2015 o 12:34 am Do ACH!!!

  To dlaczego OPS nie zatrudniła tego przeszkolonego pracownika?ACH chyba ze to ty masz większe pojęcie o świadczeniach rodzinnych ?moze by Cię WEPCHNELI!!!!

 • 2 sierpnia, 2015 o 8:40 am ACH 2

  Przeszkolony pracownik? Pokaż mi jednego, który tam posiada odpowiednią wiedzę 🙂 Myśle, że ona ma i tak wysokie wykształcenie jak na standardy OPS

 • 2 sierpnia, 2015 o 8:41 am Anonim

  A kto tam ma pojęcie o tym co robi?? Myśle, że jak na standardy OPS w STarym Sączu i tak ma wysokie wykształcenie

 • 4 sierpnia, 2015 o 9:53 pm MR PROPER

  A TY CO SIĘ TAK TEGO ACH TRZEPIASZ ? SKORO SIĘ WYPOWIADA TO JEJ WOLNO A NIE KONIECZNIE LUDZIE PRACUJĄCY W URZĘDACH MAJĄ O CZYMŚ POJĘCIE 😉

 • 4 sierpnia, 2015 o 10:22 pm alek

  Ada przecież zostaje.

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"