Info z urzędu

Praca- potrzebny inżynier ochrony środowiska

Opublikowano: 30 stycznia, 2015 o 11:54 am   /   przez   /   komentarze (0)

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTORA
W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH, ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magister inżynier,
b) kierunek : ochrona środowiska, bądź pokrewne : leśnictwo, biologia, ekologia,
c) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
e) znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu gminnego
f) prawo jazdy kat.B
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawnych z zakresu :
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
– ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
– ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
c) sprawność rozumiana jako szybkie i efektywne realizowanie zadań,
d) sumienność , rzetelność i odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista,
e) samodzielność komunikatywność i dyspozycyjność
f) dobra obsługa programów komputerowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: www.gmina@stary.sacz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 09 lutego a 2015 r

Więcej informacji znajdziecie tutaj –KLIKNIJ

 

UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"