Info z urzędu

Praca w Urzędzie Miejskim

Opublikowano: 25 marca, 2015 o 6:02 am   /   przez   /   komentarze (4)

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA REFERATU ORGANIZACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARYM SĄCZU W WYMIARZE 1 ETATU

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe administracyjne drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
b) oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawnych :
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.),
– ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.poz.1202.),
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.Nr 98 poz.1071 ze zm.), – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1180) wraz z aktami
wykonawczymi,
– ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz.782 ze zm.), – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r. poz.885 ze zm.),
– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 423 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi ,
– rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.Nr 14 poz.67)
b) umiejętność pracy w zespole,
c) samodzielność,
d) rzetelność,
e) kultura osobista,
f) kreatywność,
g) dyspozycyjność,
h) komunikatywność,
i) sumienność,
j) umiejętność organizacji pracy własnej
k) biegła znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerwoych
l) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne :
Realizacja zadań zwiazanych z obsługą Sekretariatu Urzędu.
Zadania szczegółowe:
1. Wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
2. Obsługa sekretarsko-biurowa Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy.
3. Prowadzenie spraw zwiazanych z pocztą elektroniczną kierowana na adres Urzędu.
4.Prowadzenie kancelarii Urzędu:
a) obsługa centrali telefonicznej i faxu,
b) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
c) kwalifikowanie przyjmowanej korespondencji i jej rejestracja w ramach systemu
rejestracji i obiegu dokumentów,
d) przyjmowanie korespondencji dostarczanej bezpośrednio przez interesantów, jej rejestracja w
ramach systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz przekazywanie właściwemu adresatowi,
e) redystrybucja prasy i publikacji w Urzędzie,
f) wysyłanie korespondencji i przesyłek Urzędu.
5. Zabezpieczenia potrzeb techniczno-materiałowych Urzędu.
Zadania okresowe:
Zlecone przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia.
Warunki pracy na stanowisku.
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze w pomieszczeniu
niedostosowanym dla wózków inwalidzkich.Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń
umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób na wózku
inwalidzkim.Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych .
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze wynosił powyżej 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy.
4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
5. Uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach uprawnieniach i umiejętnościach.
6. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
7. Uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1202)
8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe .
Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt.3,4,5,7 dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: www.gmina@stary.sacz.pl
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
referenta w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 07.04 . 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.stary.sacz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,
szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 101, poz. 1180.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

 

 

UM Stary Sącz

fot. GoogleMap

 

Komentarze

Komentarze (4)

 • 25 marca, 2015 o 1:05 pm lopsjacek

  Napiszcie ze potrzebujecie sekretarki z wyzszym wyksztalceniem a nie jakiegos referenta przeciez zakres obowiazkow to zakres ptacy sekretarki oj wysoko postawiona poprzeczka

 • 26 marca, 2015 o 9:01 am naskos jan

  w wymaganych dokumentach zapomnieli dopisać ;kopi swiadectwa przeszkolenia gastronomicznego.

 • 13 kwietnia, 2015 o 12:55 pm Obywatel

  Trzeba było od razu napisać że stanowisko jest zarezerwowane dla byłej pracownicy Urzędu pani Patrycji M. Po co ta cała szopka z konkursem na to stanowisko ??? Zawracacie tylko ludziom du….. Nawet na głupie stanowisko sekretarki w Urzędzie Miejskim trzeba mieć układy. Pozdrawiam nieuczciwych pracowników Urzędu 🙂

 • 15 kwietnia, 2015 o 6:43 pm nowa

  szopka z tym naborem i tyle

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"