Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Praca! ZOFAS szuka specjalisty ds. rozliczeń

Opublikowano: 11 marca, 2016 o 9:23 am   /   przez   /   komentarze (2)

Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. rozliczeń. Niezbędne dokumenty trzeba złożyć do 22 marca 2016 roku.

1.Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek ekonomiczny

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

f) doświadczenie zawodowe – minimum 5 letni staż pracy w księgowości budżetowej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość: – Ustawy o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z póź. zm. – Ustawy o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.330 z póź. zm. – Ustawy o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2156

b) preferowana umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego (VULCAN)

c) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,

d) wysoka kultura osobista,

e) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dekretowanie dokumentów dotyczących budżetu i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Księgowanie bilansowe i pozabilansowe, syntetyczne i analityczne dochodów i wydatków szkół gimnazjów, przedszkola, szkoły muzycznej i ZOFAS w programie finansowo-księgowym.

3. Księgowanie min. rozrachunków z Urzędem Skarbowym, Gminą i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałymi dostawcami i odbiorcami – bieżąca analiza sald, uzgadnianie sald.

4. Księgowanie syntetyczne wyposażenia szkół, pomocy dydaktycznych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz uzgadnianie ich z ewidencjami analitycznymi.

5. Zakładanie w bazie programu FK – kontrahentów ze szczególnym uwzględnieniem typu dłużnika tj. z podziałem dłużników na grupy, banki, instytucje finansowe i niefinansowe oraz gospodarstwa domowe.

6. Sporządzanie zestawienia mienia komunalnego szkół jednostek działających w zakresie oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy,

d) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów),

e) uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

g) uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

j) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku. Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w podpunkcie c, d, e, g dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce: Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, 33- 340 Stary Sącz,

2) wymiar czasu pracy: pełny etat,

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,

5) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym zamieszczenie ogłoszenia –0%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22 marca 2016 roku osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz, pok. 4, w godzinach: w poniedziałek od 8.30 do 16.30, w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30, lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. rozliczeń.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stary.sacz.pl/pl/13073/0/informacja-o-wynikach-naboru.html oraz na tablicy informacyjnej ZOFAS w Starym Sączu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

Masz dla nas temat? Pisz na kontakt@starosadeckie.info

Jesteśmy też na Facebooku: Starosądeckie.info 

 

Komentarze

Komentarze (2)

  • 10 marca, 2016 o 4:02 pm joke

    już pewnie znaleźli;)

  • 12 marca, 2016 o 1:33 pm :)

    dobre !

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a