Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Praca. Zostań EKODORADCĄ w starosądeckim magistracie

Opublikowano: 11 lipca, 2016 o 12:11 pm   /   przez   /   komentarze (3)

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTORA (EKODORADCY) W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH, ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA W U RZĘDZIE MIEJSKIM W STARYM SĄCZU W WYMIARZE 1 ETATU

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

b) profil z zakresu: elektroenergetyki, ochrony środowiska, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, budownictwa, chemii, fizyki, ekologii,

c) doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności : co najmniej 3 miesiące,

d) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

g) prawo jazdy kat.B

 2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów prawnych z zakresu : • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego • ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

b) dobra znajomość obsługi internetu, programów komputerowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (MS Office),

c) znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu powietrza w Polsce

d) samodzielność, a zarazem umiejętność pracy w zespole, kreatywność,

e) sprawność rozumiana jako szybkie i efektywne realizowanie zadań,

f) sumienność, rzetelność i odpowiedzialność, oraz wysoka kultura osobista,

g) umiejętność szybkiego uczenia się , umiejętność syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, planowanie, nastawienie na realizację celów) ,

h) elastyczność, dyspozycyjność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,

i) nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,

j) gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),

k) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Zadania główne:  zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,  współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,  aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,  nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,  pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,  pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,  pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,  udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),  prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,  współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie Burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,  współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,  monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,  rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu ,  przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,  stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,  zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Eko-doradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,  przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone, zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności,  zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,  współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochrona powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),  aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,  stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,  udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM.

4. Wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny. 2. Życiorys (CV). 3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy. 4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów). 5. Uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach uprawnieniach i umiejętnościach. 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 7. Uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.902.). 8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku. 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 10. Oświadczenie kandydata ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe . Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3,4,5,7 dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

5. Warunki pracy na stanowisku. Praca w budynku Urzędu Miejskiego. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, Stanowisko pracy na parterze związane z pracą przy komputerze. 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: www.gmina@stary.sacz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora (ekodoradcy) w Referacie Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stary.sacz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco: Starosądeckie.info 

Komentarze

Komentarze (3)

  • 13 lipca, 2016 o 1:56 pm walduscd

    Wymagania dodatkowe;ani słowa o języku obcym,obecnie sprzedawca w sklepie jest mile widziany jeśli posiada umiejętność posługiwania się w języku obcym.Pewnie jest już zarezerwowane dla kogoś ten stołek,a dla formalności tylko ogłoszenie.

  • 18 lipca, 2016 o 4:44 pm DDD

    Walduś zaryzykuj co Ci szkodzi możesz się zgłosić.

  • 24 lipca, 2016 o 8:33 am Thor

    Ja za to się nie nie łapie bo mam wyższe niepełne jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski, i dużo więcej jak jego poprzednik Lech Wałęsa, więc żeby być urzedasem wymagania są a prezydentem już znikają he he

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a