Info z urzędu

Praca!Gmina szuka referenta ds pozyskiwania środków zewnętrznych

Opublikowano: 21 maja, 2015 o 9:40 am   /   przez   /   komentarze (2)

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds pozyskiwania środków zewnętrznych.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia : preferowane kierunki ekonomiczne, techniczne, lub przyrodnicze ;
b) doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej;
c) obywatelstwo polskie , lub Unii Europejskiej, albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość
języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej:
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e ) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
f) znajomość regulacji prawnych dotyczących : funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji;
g) znajomość polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 i zasad realizacji programów, projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
h) prawo jazdy kat. B;
i ) biegła znajomość języka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) studia podyplomowe i udokumentowane szkolenia, lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku;

b) preferowane doświadczenie zawodowe w instytucjach wdrażających programy europejskie i na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych;

c) znajomość zasad prowadzenia inwestycji publicznych;

d) znajomość przepisów prawnych z zakresu :

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.),

– ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1202.),

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.Nr 98 poz.1071 ze zm.),

-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

– ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.),

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. p.oz..885 ze zm.),

– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.423 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi ,

e)umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych;

f) predyspozycje osobowościowe : zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie,, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, dokładność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zadania główne :
  Prowadzenie działań związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem projektów, programów finansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych.
  Zadania szczegółowe:
  1. Bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy.
  2. Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich.
  3. Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków.
  4. Przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi.
  5. Opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie.
  6. Bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów.
  7. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczeniaw
  tym przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności .
  8. Współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej a także z sektorem społecznym, i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
  9. Monitorowanie trwałości realizowanych przez Gminę projektów.
  Zadania okresowe:
  Zlecone przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia
 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV).
  3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy.
  4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
  5. Uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach uprawnieniach i umiejętnościach.
  6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  7. Uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz.1202.).
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
  9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  10.Oświadczenie kandydata ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe .
  Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt.3,4,5,7 dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.
 2. Warunki pracy na stanowisku.
  Praca w budynku Urzędu Miejskiego. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do
  pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety
  dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  Stanowisko pracy na piętrze związane z pracą przy komputerze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: www.gmina@stary.sacz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent – samodzielne stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w terminie do dnia 01 czerwca 2015 r . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).

 

UM Stary Sącz

Komentarze

Komentarze (2)

 • 21 maja, 2015 o 6:14 pm ss

  wydane pieniądze na studia, wynagrodzone minimalną stawką krajową….wymogi najlepiej doktoraty, a stara gwardia po maturach, po znajomościach, bądź specjalizacjach nie związanych z jakąkolwiek administracją, ekonomią czy prawem….nawet pisząc ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze wypadałoby uwzględnić aktualne ustawy, którymi nowy referent będzie się posługiwał….

 • 21 maja, 2015 o 6:15 pm Anonim

  wydane pieniądze na studia, wynagrodzone minimalną stawką krajową….wymogi najlepiej doktoraty, a stara gwardia po maturach, po znajomościach, bądź specjalizacjach nie związanych z jakąkolwiek administracją, ekonomią czy prawem….nawet pisząc ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze wypadałoby uwzględnić aktualne ustawy, którymi nowy referent będzie się posługiwał….

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"