Info z urzędu

Sądecki ratusz szuka księgowej!

Opublikowano: 30 marca, 2017 o 6:52 am   /   przez   /   komentarze (1)

Urząd Miasta Nowego Sącza o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości Budżetowej w Nowym Sączu. Dokumenty należy składać do 7 kwietnia 2017 roku.

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ekonomiczne.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa stosowanego w wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do wykonania zadań na stanowisku, a w szczególności:
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, -wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych,
 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Obsługa komputera.
 2. Rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 3. Umiejętność pracy w zespole, zachowanie życzliwości w kontaktach z klientami urzędu, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie kasowej obsługi Urzędu Miasta:
 • przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych w zakresie podatków i opłat, niepodatkowych dochodów budżetowych, wpłat wadiów, kaucji i rozliczanie ich w systemie,
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych stanowiących dochody Skarbu Państwa i rozliczanie ich w systemie,
 • realizacja wypłat gotówkowych na rzecz zewnętrznych kontrahentów.
 1. Codzienne przekazywanie wpłat do Banku za pośrednictwem Centrum Usług Koncesjonowanych Poczta Polska.
 2. Sporządzanie Raportów Kasowych dochodów i wydatków.
 3. Ewidencja depozytów.
 4. Codzienne inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki w kasie.
 5. Zabezpieczanie pomieszczenia kasowego po zakończonym dniu pracy.
 6. Współpraca z Bankiem w zakresie realizacji wpłat i wypłat gotówkowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub innych lokalizacjach, gdzie znajdują się punkty kasowe Urzędu. Bezpieczne warunki pracy.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl
  w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów.
 • List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność , w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 7 kwietnia 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 7 kwietnia 2017r nie będą rozpatrywane.

Komentarze

Komentarze (1)

 • 31 marca, 2017 o 6:55 am Anonim

  Będzie praca dla pociotka

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"