Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Stary Sącz. Ruszają kontrole przydomowych kompostowników

Opublikowano: 11 czerwca, 2022 o 6:21 am   /   przez   /   komentarze (0)

Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, że od 13 czerwca 2022 r. rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników. Uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu sprawdzą zasadności korzystania ze zwolnienia z posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z w/w ulgi.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Stary Sączu, wyposażeni w identyfikator oraz imienne upoważnienie Burmistrza Starego Sącza.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

W trakcie kontroli może być sporządzana dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Po dokonanej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół pokontrolny.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b i ust. 4c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku poz. 888 z ze zm.), jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
– nie posiada kompostownika przydomowego, lub
– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
– uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
Burmistrz Starego Sącza wyda decyzję o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.
Konsekwencją wydania powyższej decyzji jest utrata prawa do zwolnienia i możliwość ponownego skorzystania z ulgi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wiązać się będzie z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a