Info z urzędu

Weź udział w debacie podczas Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza

Opublikowano: Czerwiec 2, 2019 o 7:42 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) Burmistrz Starego Sącza co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Starym Sączu raport o stanie gminy.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi ( tzw. sesja absolutoryjna ). Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na dzień 25 czerwca 2019 r.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób ( w gminie powyżej 20.000 mieszkańców ).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 24 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia oraz wykazu osób popierających udział mieszkańca w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji. Można go także uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, Ip. pok. 28 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

RAPORT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a