Na sygnale, Z ostatniej chwili

Policja podsumowała 2016 rok

Opublikowano: 1 lutego, 2017 o 8:01 am   /   przez   /   komentarze (3)

Starosta nowosądecki Marek Pławiak spotkał się wczoraj  z zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorem Robertem Nowakowskim. Okazją była odprawa roczna, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Komendant miejski Policji w Nowym Sączu mł. insp. Jarosław Tokarczyk podsumował pracę funkcjonariuszy w ubiegłym roku i przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie.

Serdecznie dziękuję komendantowi sądeckiej komendy za miniony rok bardzo dobrej współpracy z samorządem Powiatu Nowosądeckiego – mówił starosta Marek Pławiak. – Pod pańskim kierownictwem sądeccy policjanci w znaczący sposób przyczynili się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i przebywających w regionie turystów. Działania policyjne doskonale się sprawdziły w czasie trudnej operacji, jaką było zabezpieczenie imprez odbywających się w ramach Światowych Dni Młodzieży. Nasze współdziałanie przy tym wydarzeniu było modelowe. Na ręce Pana Komendanta składam także podziękowania dla wszystkich policjantów, którzy nie szczędzili wysiłku i ofiarności w trudnej służbie. Dziękując za dwanaście minionych miesięcy, życzę także, by dla sądeckich funkcjonariuszy rok 2017 był równie udany, a nasza współpraca przynosiła kolejne dobre owoce. 

Podczas odprawy komendant zwrócił uwagę na spadek liczby wszczętych postępowań w roku 2016 w odniesieniu do lat ubiegłych (3612 w roku 2016 i 3997 w roku 2015 oraz 4427 w roku 2014), w tym dotyczących przestępstw traktowanych jako najbardziej dokuczliwe społecznie czyli m.in. rozbojów, kradzieży czy włamań. Komendant podkreślił ponadto, że niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność (w roku 2016 na poziomie 83,7 %), co oznacza, że w ponad 80 procentach przestępstw sprawca zostaje wykryty i ponosi konsekwencje swoich czynów. Jest to istotny wskaźnik, który poprzez wymierny efekt jakim jest ujęcie sprawcy, przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i na budowę pozytywnego wizerunku formacji, dzięki któremu wzrasta zaufanie społeczeństwa do Policji.

Podczas omawiania stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania sądeckiej Policji, komendant szczególną uwagę poświęcił analizie sytuacji panującej na drogach. Omawiając liczbę zdarzeń drogowych podkreślił, że spadła liczba zabitych w wypadkach drogowych w odniesieniu do roku 2015 (o 5 mniej) i 2014 (o 15 mniej), jednak wzrosła liczba wypadków i kolizji drogowych. W swoim przemówieniu komendant gwarantował również, że tak jak do tej pory, policjanci będą konsekwentnie wykluczać z ruchu użytkowników stwarzających niebezpieczeństwo na drodze, a szczególnie nietrzeźwych kierowców. Dlatego tylko w roku 2016, policjanci przeprowadzili 198.696 pomiarów w zakresie kontroli stanu trzeźwości, czego efektem było ujawnienie 526 nietrzeźwych kierujących, co zapewne w znaczący sposób zredukowało liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

Policjanci dbali również o bezpieczeństwo uczestników wielu imprez, które w ubiegłym roku odbywały się na Sądecczyźnie. Łącznie w roku 2016 zabezpieczali i czuwali nad zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas 157 wydarzeń kulturalnych i sportowych, które w zdecydowanej większości były imprezami masowymi. Co niezwykle istotne, w roku 2016 nie odnotowano żadnego zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego. Ponadto, tylko w roku ubiegłym, sądeccy policjanci podjęli prawie 45 tysięcy interwencji (o 938 interwencji mniej niż w roku 2015).

W ubiegłym roku sądeccy policjanci przeprowadzili również wiele działań profilaktycznych, których celem było promowanie bezpiecznych zachowań. Działania kierowano zarówno do dzieci jak i pedagogów, a dotyczyły one w szczególności przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, jak i ograniczenia negatywnych następstw korzystania z Internetu. W związku z tym funkcjonariusze przeprowadzili 1270 prelekcji i spotkań z dziećmi i pedagogami oraz mieszkańcami miasta i powiatu, jak również zorganizowali międzynarodową konferencję pn. „Bezpieczni w cyberprzestrzeni”. Wymiernym dowodem współpracy w zakresie profilaktyki, jest również wieloletnie współdziałanie sądeckiej Policji z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Caritas Diecezji Tarnowskiej, czego efektem było rozdysponowanie na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu 2 tysięcy odblasków, mających zapewnić lepszą widoczność pieszych jako uczestników ruchu drogowego.

W swoim przemówieniu komendant dziękował Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi – za przekazanie środków finansowych na zakup sprzętu łączności i informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej i Staroście Nowosądeckiemu Markowi Pławiakowi za finansowe wsparcie w zakresie zakupu samochodu służbowego i zestawu testów do szybkiej identyfikacji materiałów wybuchowych. Zarówno prezydent, jak i starosta podkreślali wysoki poziom współpracy z sądecką policją oraz osiągnięte przez jej funkcjonariuszy wyniki pracy, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. Podziękowania za udzielenie wsparcia w realizacji szeregu inwestycji, m.in. zakupu nowych radiowozów, kierowane były również do kierownictwa małopolskiej Policji. Komendant podkreślił także, że finansowe wsparcie przekazane zostało ze strony włodarzy: Muszyny (dofinansowanie kosztów remontu komisariatu), Nawojowej, Grybowa i Korzennej (m.in. na zakup alkotestu), a wsparcie na służby ponadnormatywne, pozyskane z samorządów: Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju, Muszyny, Starego Sącza, miasta i gminy Grybów oraz Korzennej, pozwoliło na podjęcie przez funkcjonariuszy dodatkowych 812 służb.

Na zakończenie pracę sądeckich policjantów ocenił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektor Robert Nowakowski, który podkreślił, że osiągnięte wyniki pracy są godne naśladowania, dziękując za to kierownictwu jednostki, a za jego pośrednictwem, wszystkim sądeckim policjantom. Pogratulował również wzorowej współpracy kierownictwa jednostki z lokalnymi samorządami. Komendant docenił także służbę sądeckich funkcjonariuszy podczas zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży i Tygodnia Misyjnego, co przełożyło się na wyróżnienie policjantów przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, starosta Marek Pławiak i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Komentarze (3)

  • 1 lutego, 2017 o 8:37 am Kim

    Zebranie dotyczyło kacyka PZPR i ministranta EDWARDO

  • 1 lutego, 2017 o 2:47 pm edwardo

    KIM-ty KGB-ski konfidencie nie Wałęsaj się PO tym portalu-bo cię może zdjąć CIA lub MOSAD.

  • 1 lutego, 2017 o 6:53 pm Anonim

    MYLYCJI UDAŁO SIĘ TAK SZYBKO COŚ POLICZYĆ I PISOWSKA ŻARÓWKA GŁÓWKA

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a