Polityka

Bedzie „szał” wydatkowania funduszy -mówi Dyrektor PCFE Monika Bochenek

Opublikowano: 11 marca, 2015 o 5:11 pm   /   przez   /   komentarze (2)

Podczas ostatnich Sądeckich Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek przedstawiła jak wygląda Unijna pomoc finansowa dla środowisk samorządowych w latach 2015-2020.

Ten rok i pierwsze półrocze przyszłego roku to będzie „szał” jeśli chodzi o wydatkowanie środków i ilość konkursów w PCFE. Mamy ponad 82,5 mld euro do wydatkowania i mamy zatwierdzone wszystkie programy operacyjne . Przystępujemy więc do wdrażaniapowiedziała Dyrektor Monika Bochenek.- Te podmioty, które będą miały przygotowaną pełną dokumentację projektową to te będą otrzymywać środki, dlatego trzeba się przygotować pod konkretne nabory .

Na jakie zadania możemy otrzymać pieniądze a więc jak wygląda Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020?

Już prezentujemy:

GOSPODARKA WIEDZY:

 • publiczna infrastruktura badań i innowacji –60 mln EUR (rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych)
 • inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje –190 mln EUR a więc:

-badania naukowe i prace rozwojowe
-infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach
-bony na innowacje
-regionalne centrów transferu wiedzy (SPIN-2)
-infrastruktura proinnowacyjnego otoczenia biznesu

CYFROWA MAŁOPOLSKA:

 • zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji –140 mln EUR czyli:

-elektroniczna administracja
-cyfrowe zasoby regionalne
-e-usługi w edukacji: Małopolska Chmura Edukacyjna
-e-usługi w informacji przestrzennej: publiczne rejestry geodezyjne
-e-usługi w ochronie zdrowia: regionalny system informacji medycznej

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA:

 • rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości –115 mln EUR a dokładniej:

-tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej
-instrumenty finansowe dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju
-promocja postaw przedsiębiorczych , w tym usługi IOB

 • rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości –115 mln EUR
 • promocja gospodarcza –37 mln EUR

-promocja oferty gospodarczej i innowacyjności, wsparcie procesu inwestycyjnego
-aktywność międzynarodowa MŚP

 • konkurencyjność MŚP –88 mln EUR

-instrumenty finansowe dla MŚP
-wdrożenia wyników prac B+R
-bon na doradztwo

REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA:

 • zwiększone wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych –65 mln EUR

-infrastruktura produkcji energii z OZE
-infrastruktura dystrybucji energii z OZE

 • efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach –19 mln EUR
 • efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym –96 mln EUR

-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków wielorodzinnych i mieszkaniowych

 • transport miejski –140 mln EUR
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza –100 mln EUR

-wymiana kotłów, pieców, instalacji grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych: biomasa, gaz, paliwa stałe
-rozwój sieci ciepłowniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • adaptacja do zmian klimatu –31 mln EUR

-form małej retencji
-przeciwdziałanie powstawaniu osuwisk
-wzmocnienie służb ratowniczych

 • gospodarka wodno-ściekowa –82 mln EUR

-budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków
-instalacje służące do odwadniania osadów ściekowych
-systemy zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

 • gospodarka odpadami –25 mln EUR

-budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
-budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych
-przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

DZIEDZICTWO REGIONALNE:

 • dziedzictwo kulturowe i naturalne regionu –79,07 mln EUR

-prace konserwatorskie, restauratorskie i zabezpieczające zabytki
-modernizacja infrastruktury instytucji kultury
-udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz oferty turystycznej opartej na dziedzictwie
-szlaki turystyczne i rekreacyjne: trasy subregionalne/ lokalne oraz regionalna trasa rowerowa

 • ochrona różnorodności biologicznej w regionie –10 mln EUR

-przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej
-opracowanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, waloryzacja przyrodnicza gmin
-centra ochrony bioróżnorodności np. ogrody botaniczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych

 • wzrost zatrudnienia na obszarach o wysokich walorach turystycznych –80 mln EUR

-inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową
-infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, zagospodarowywanie otoczenia zbiorników i cieków wodnych
-przygotowanie terenów pod inwestycje / zagospodarowanie na cele turystyczne

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA:

 • infrastruktura drogowa –290,5 mln EUR

-budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg, w tym obwodnic wraz z infrastrukturą towarzyszącą: drogi o znaczeniu regionalnym i subregionalnym

 • transport kolejowy –100 mln EUR

-zakup taboru kolejowego, w tym na potrzeby SKA oraz inwestycje w zaplecze techniczne służące do obsługi taboru kolejowego
-integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego oraz infrastruktura służąca obsłudze podróżnych, w szczególności na potrzeby SKA
-infrastruktura linii kolejowych istotnych dla regionalnego transportu kolejowego

RYNEK PRACY:

 • aktywizacja zawodowa osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy –124,8 mln EUR
 • kompleksowe wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej –50 mln EUR
 • rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian –45 mln EUR
 • wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego –25 mln EUR
 • wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej –26 mln EUR

REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE:

 • aktywna integracja osób będących w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej –100 mln EUR
 • większa dostępność usług społecznych i zdrowotnych –115 mln EUR

-placówki dzienne dla dzieci i młodzieży
-ośrodki interwencji kryzysowej
-wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów
-programy zdrowotne
-usługi opieki długoterminowej w formach innych niż szpitalne

 • wsparcie ekonomii społecznej –17 mln EUR

WIEDZA I KOMPETENCJE:

 • rozwój kształcenia ogólnego –88,4 mln EUR

-wychowanie przedszkolne
-edukacja ogólna
-Diament Plus
-Małopolska Chmura Edukacyjna
-program stypendialny

 • rozwój kształcenia zawodowego –96,5 mln EUR

-kształcenie zawodowe uczniów
-kształcenie zawodowe osób dorosłych

 • rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych –20 mln EUR

-kształcenie ustawiczne

REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ:

 • Rewitalizacja obszarów miejskich i odnowa terenów wiejskich –170 mln EUR

-rewitalizacja obszarów miejskich –obszary miejskie powyżej 5 tys. mieszkańców
-odnowa obszarów wiejskich –obszary wiejskie i miasta do 5 tys. mieszkańców

 • wsparcie projektów dotyczących:
  •przestrzeni publicznej
  •obiektów użyteczności publicznej
  •ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
  •zabudowy mieszkaniowej (wyłącznie w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, chyba, że audyt energetyczny wykaże potrzebę ingerencji w substancję budynku w szerszym zakresie)
  •lokalnej infrastruktury społecznej

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:

 • infrastruktura ochrony zdrowia –131 mln EUR

-strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia: wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu
-regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
-infrastruktura ochrony zdrowia w ramach subregionów i ZIT

 • infrastruktura edukacyjna –20 mln EUR

-regionalne centrum popularyzowania nauki i innowacji

 

 

Komentarze

Komentarze (2)

 • 11 marca, 2015 o 7:26 pm na

  dość tego jadu. Hejterzy zawsze się znajdą a takie konflikty to normalka. Polityka PANIE POLITYKA. LO jest ok…p. Szewczyk też ok!

 • 11 marca, 2015 o 8:03 pm noname

  O super. Fajnie ze piszecie

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a