Polityka

Budżet Gminy na Nowy Rok

Opublikowano: 31 grudnia, 2014 o 9:11 am   /   przez   /   komentarze (0)

Na posiedzeniu 30 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Starym Sączu jednogłośnie uchwaliła przedłożony przez burmistrza Jacka Lelka budżet Gminy Stary Sącz na rok 2015. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) znów przekraczają rekordowe (w tym roku) ponad dwadzieścia milionów złotych.

Planowane dochody budżetu na rok 2015 ustalono w wysokości 69,2 mln zł, planowane wydatki w wysokości 83,3 mln zł (w tym wydatki majątkowe w kwocie 20,8 mln zł). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na przyszły rok poprzedziło przedstawienie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2035, a następnie przedstawienie projektu budżetu, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. „Za” przyjęciem tych uchwał głosowali wszyscy radni biorący udział w obradach.

 – Idziemy dalej zgodnie z planem, nie tracimy energii na jałowe spory – mówił burmistrz Jacek Lelek. -Nie zawiedziemy, najważniejsze żeby te plany materializować, mieć satysfakcję z własnej pracy i oceny mieszkańców.
Przed uchwaleniem budżetu burmistrz Jacek Lelek przedstawił obszerne sprawozdanie za rok bieżący, w którym pokazał dobry stan finansów gminy, interesujące dane statystyczne pokazujące niektóre aspekty pracy samorządowej administracji oraz cały kalejdoskop ważnych inwestycji i atrakcyjnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w ubiegającym roku.
Rada Miejska, oprócz uchwał budżetowych (zmieniających zapisy budżetu tegorocznego i przyjmujących budżet na rok 2015), podjęła na tej sesji uchwały: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2015; w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”; w sprawie wyznaczenia trzech przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu”; w sprawie zarządzenia przeprowadzenia do 28 lutego przyszłego roku wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i Zarządów Osiedli; w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Mieszkańców Sołectwa Moszczenica Niżna o przekazaniu jednemu mieszkańcowi wsi drewna z lasu gminnego; w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy ul. Partyzantów w Starym Sączu oraz w Woli Kroguleckiej – Łąki; w sprawie zaliczenia dwóch dróg w Skrudzinie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu; w sprawie wydzierżawienia trzech nieruchomości w Starym Sączu, w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego – na poziomie poprzedniego roku – dla Burmistrza Starego Sącza; w sprawie ustalenia częstotliwości „jarmarków” na „Targowisku w Starym Sączu” w każdą środę; w sprawie doposażenia gminnych szkół z oddziałami przedszkolnymi w nowy sprzęt i „pomoce dydaktyczne”.
Na sesji gościli: radny sejmiku małopolskiego Stanisław Pasoń, szef lokalnego PSL Stanisław Śmierciak, prezes OSP w Moszczenicy Stanisław Marduła… i mali kolędnicy. Obecni byli jak zwykle sołtysi, przewodniczący osiedli, kierownictwo urzędu i jednostek organizacyjnych. Po ostatnich w tym roku obradach składano sobie noworoczne życzenia, zbierali je także solenizanci w radzie: Ewy oraz Mieczysław.

źródło: UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"