Polityka

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2021 uchwalony!

Opublikowano: 29 grudnia, 2020 o 9:04 am   /   przez   /   komentarze (0)

28 grudnia odbyła się XXXIII zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok! Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Województwa głosowało 25 radnych, przeciw było 10, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z procedurą, w listopadzie odbyło się już tzw. I czytanie uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2021. Dzisiaj miało miejsce decydujące – II czytanie.

– Budżet Województwa Małopolskiego na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zarząd Województwa Małopolskiego złożył dwie autopoprawki. Pierwsza dotyczy przeniesienia części środków z 2020 roku na rok przyszły. Druga dotyczy poprawek zgłoszonych przez Radnych i Kluby.

Dziękuję tym wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w toku konsultacji i do samego przyjęcia projektu budżetu. Wychodząc z inicjatywą jako pierwszy, spotykałem się również z radnymi opozycji przed jego przyjęciem.

Jak wszyscy wiemy, z powodu pandemii sytuacja jest dynamiczna i nie do końca przewidywalna. Zapewniam jednak, że budżet jest tak skonstruowany, by przewidywał czynniki ryzyka. Dziękuję tym Radnym, którzy zadeklarowali poparcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok, ale rozumiem też tych z Radnych, którzy w tych trudnych okolicznościach zadeklarowali głosowanie przeciw

– mówił przed kluczowym głosowaniem marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet województwa na 2021 rok! Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego głosowało 25 radnych, przeciw było 10, natomiast 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W przyjętej uchwale ustalono dochody budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok w łącznej kwocie ponad 1 miliarda 757 mln zł. Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok wyniosą natomiast blisko 2 miliardy 200 mln zł.

Najwięcej środków Województwo Małopolskie przeznaczy na transport i łączność: to aż 918 milionów zł, z czego na przewozy kolejowe zarezerwowano 391 milionów zł, a przewozy autobusowe 57 milionów złotych. Na zadanie związane z drogami przeznaczone zostanie 437 milionów zł. 

223 miliony zł zarezerwowano na zadania związane z ochroną zdrowia. To szczególnie ważne w czasie epidemii.

263 miliony zł sejmik przeznaczył w planie wydatków na zadania związane z kulturą z przeznaczeniem na Filharmonię, Operę, teatry, muzea, biblioteki, klubu kultury. 

76 milionów zł zabezpieczono w rezerwach ogólnej i celowych, w tym rezerwie kryzysowej. Przypomnijmy, że właśnie z rezerwy kryzysowej Zarząd Województwa Małopolskiego sfinansował pierwsze zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę wnioski zgłoszone podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok przez Radnych Województwa Małopolskiego, Kluby Radnych oraz Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany polegające między innymi na zwiększeniu wydatków na: zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy współudziale samorządów lokalnych, zadania w zakresie upowszechniania turystyki, jak również zwiększono wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły. A także – zadań z zakresu rozwijania i wdrażania Wojewódzkich Programów dotyczących ochrony zdrowia czy zadań z zakresu kultury fizycznej. Dodatkowe kilkanaście milionów złotych przeznaczono m.in. na realizację zadań takich jak:

– Przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kościelnej na drodze wojewódzkiej nr 791 w Trzebini,

– Przebudowa skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Sobieskiego na drodze wojewódzkiej nr 781 w Płazie,

– Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Rzepiennik Biskupi, polegająca na budowie zatoki i wiaty autobusowej oraz poszerzeniu drogi,

– Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 962 Jabłonka-Lipnica Wielka-Winiarczykówka,

– Modernizacja/przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 w m. Andrychów,

– Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka,

– VeloMalopolska 2.0 – Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 500 000 zł na dalsze prace koncepcyjne stworzenia spójnej sieci tras rowerowych przebiegających przez całe województwo,

– „Każde dziecko ma talent” – program wsparcia dla uczniów zagrożonych marginalizacją społeczną,

– „Najmłodsi Małopolanie lubią czytanie” – projekt zakłada działania ukierunkowane na rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– „Młodzi zdolni Małopolanie” – celem projektu jest kształtowanie osobowości młodych Małopolan oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez promowanie wyjątkowych i zdolnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych,

– „Bezpieczni bo zaszczepieni” – Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 (szczepienia ochronne przeciwko meningokokom),

– „Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie” – Program polityki zdrowotnej pn. „Działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji chorób dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim”,

– Działania w zakresie kultury fizycznej (o kwotę 3 250 000 zł), w Departamencie Sportu i Igrzysk Europejskich, na zadania pn.: – „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji.

Program dzisiejszej sesji budżetowej był bogaty. Radni podjęli również dzisiaj m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Dyrektor placówki zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopolskiego o dokonanie zmian w statucie, polegających na rozszerzeniu działalności leczniczej o świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz utworzeniu komórki pod nazwą Oddział Rehabilitacyjny.

– Nowo utworzony Oddział Geriatryczny zostanie ukierunkowany na proces leczenia schorzeń ludzi starszych. Spośród wszystkich osób hospitalizowanych w szpitalu chorzy w wieku powyżej 65 roku życia stanowią blisko jedną trzecią pacjentów. W związku z utworzeniem ww. komórek organizacyjnych szpital podejmie kroki mające na celu zawarcie umów na udzielanie ww. świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu pozytywnie zaopiniowała wnioskowane zmiany

– informował wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Radni podjęli również m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2021 r. małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” – w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W budżecie Województwa Małopolskiego na 2021 r. przeznaczono na to zadanie 900 tys. zł.

– Województwo Małopolskie wspierając od lat wszelkiego rodzaju inicjatywy, mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zachęcając tym samym młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, kontynuuje realizację projektu nauki jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach pn. „Jeżdżę z głową”.

Niniejszą uchwałą, Sejmik Województwa Małopolskiego udziela pomocy finansowej, na realizację projektu nauki jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach, 50 gminom, tj. wszystkim, które wyraziły chęć udziału w projekcie. Umożliwi to uczniom małopolskich szkół podstawowych, zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji fizycznej, wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, a także na lodowiskach zlokalizowanych w Małopolsce, spędzając czas wolny aktywnie i na świeżym powietrzu

– uzasadnia wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął dziś także m.in. sprawozdanie z realizacji, w latach 2018-2019, Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.

– Dziedzictwo kulturowe Małopolski jest dziedzictwem powszechnie uznawanym i rozpoznawanym, a jednocześnie stanowi mocny wyraz regionalnej tożsamości. Celem sprawowanej w tym obszarze polityki, także tej realizowanej przez samorząd województwa, jest stymulowanie działań na rzecz kreatywnego i umiejętnego wykorzystania potencjału gospodarczego dziedzictwa i krajobrazu kulturowego regionu. Wyzwaniem jest budowanie świadomych relacji z dziedzictwem kulturowym i odpowiedzialność za powierzony nam ogrom i bogactwo zasobów dziedzictwa, które może być także uznawane za zbiór możliwości i potencjał kształtujący tożsamość, postawy ludzkie i obywatelskie oraz świadome bycie w świecie.

Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 zapisów i wytycznych wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pn. Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021, pozwala stwierdzić, że regionalne dziedzictwo kulturowe jest chronione i właściwie wykorzystywane. Dobre praktyki prowadzonych prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich przy zabytkach, programy instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz wzrastająca świadomość znaczenia dziedzictwa pozwalają na stwierdzenie, że dziedzictwo kulturowe Małopolski stanowi ważny element tożsamości i potencjał dla przyszłość

– podkreśla Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podczas dzisiejszych obrad przyjęto ponadto treść oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego autorstwa klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu – Budowa Centrum Muzyki w Krakowie. Projekt referował przewodniczący klubu radny Wojciech Grzeszek:

Sejmik Województwa Małopolskiego mając na względzie zobowiązania przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz przyszłe korzyści dla mieszkańców Krakowa i regionu całej Małopolski związane z powstaniem Centrum Muzyki w Krakowie oświadcza z pełną stanowczością, że nigdy nie porzucił idei i nie zrezygnował z budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach.

Idea stworzenia w Krakowie Centrum Muzyki na miarę światową przyświeca Województwu Małopolskiemu już od niemal dekady. Proces prac przygotowawczych zmierzających do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, rozpoczął się w 2010r. i obejmował przygotowanie i przeprowadzenie postępowań oraz realizację prac przygotowawczych, uregulowanie własności działek, czy przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wybór laureatów konkursu.

Obecnie prowadzone są prace zmierzające do realizacji zamierzenia w uzgodnionej z mieszkańcami lokalizacji. Województwo Małopolskie złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który uzyskał pozytywną opinię z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Samorząd Województwa Małopolskiego nigdy nie wycofał się z realizacji zamierzenia, a wręcz przeciwnie, dołożył wszelkich starań i podejmuje dalsze kroki w celu uzyskania finansowania tak zaawansowanej i ważnej dla wszystkich inwestycji.

Województwo Małopolskie podtrzymuje chęć wspólnej z Gminą Miejską Kraków realizacji przedsięwzięcia, ale w dotychczasowej formie tj. w postaci jednego wspólnego budynku będącego siedzibą trzech krakowskich orkiestr: Capella Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia oraz Filharmonii Krakowskiej, zlokalizowanego na Grzegórzkach – przyszłej Dzielnicy Muzyki.

Oświadczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie projektu – Budowa Centrum Muzyki w Krakowie otrzymują: Prezydent Miasta Krakowa, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Parlamentarzyści z Małopolski, Rektor i Senat Akademii Muzycznej w Krakowie, Dyrekcja i Zespoły artystyczne Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chóru Polskiego radia, Spółdzielni Muzycznej oraz Media.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a