Polityka, Z ostatniej chwili

Czterdzieści konkretów Jacka Lelka na lata 2024-2029

Opublikowano: 28 marca, 2024 o 2:32 pm   /   przez   /   komentarze (0)

-Jesteśmy zmotywowani, silni, zwarci i gotowi do działania. Mamy naprawdę świetny zespół. W naszym programie wyborczym znajdziemy 40 konkretów mówi burmistrz Jacek Lelek, który będzie ubiegał się o reelekcję w tegorocznych wyborach samorządowych z KWW Gminne Porozumienie Wyborcze Jacka Lelka.

Konkrety Burmistrza Jacka Lelka; Program na lata 2024-2029

 • Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z całodobową opieką wytchnieniową na osiedlu Lipie
 • Budowa żłobka w Starym Sączu (w trakcie)
 • Rozbudowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową ul. Podegrodzkiej – otwarcie nowych terenów dla inwestycji w strefie aktywności gospodarczej oraz strefie budownictwa wielorodzinnego
 • Budowa minimum 208 nowych mieszkań (4 bloki) w systemie czynszowym przez Spółkę SIM Małopolska
 • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy: Gołkowice Górne, Gaboń, Skrudzina, Barcice (za Popradem, za torami), Popowice (Kamieniec), uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w Starym Sączu, Barcicach, Przysietnicy, Łazach Biegonickich, Moszczenicy.
 • Kontynuacja programu dopłat do budowy przyłączy kanalizacyjnych
 • Budowa chodników i dróg pieszo-rowerowych, zwłaszcza przy drogach powiatowych w Barcicach (Podsapieniec, Mała Rówień), Moszczenicy, Skrudzinie, Gaboniu, Gołkowicach, Łazach Biegonickich, Myślcu)
 • Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach (dokończenie)
 • Dalsza budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie każdego sołectwa oraz miasta
 • Budowa basenu krytego wraz z centrum rekreacyjno-sportowym (siłownia, kręgielnia, lodowisko, itp.) w Starym Sączu
 • Rozbudowa szkoły w Popowicach wraz z budową sali gimnastycznej
 • Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Skrudzinie
 • Budowa parkingów przy szkołach w Gaboniu, Moszczenicy, Przysietnicy,
 • Budowa parkingów przy cmentarzu, dworcu kolejowym oraz przy stawach w Starym Sączu
 • Budowa przedszkoli w Barcicach, Łazach Biegonickich, Gołkowicach
 • Przebudowa tzw. ulicy Popowickiej w Cyganowicach wraz z odseparowaniem ścieżki rowerowej
 • Przebudowa drogi w Barcicach na Facimiech wraz z odseparowaniem ścieżki rowerowej i dobudową kładki dla rowerów na moście
 • Przebudowa mostów i przepustów na drogach gminnych (m.in. na Bogusławcu, Potoku Przysietnickim, Jaworzynce, Moszczeniczance)
 • Rozbudowa sieci dróg rowerowych ( m.in. wzdłuż Dunajca)
 • Kontynuacja programu dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Kontynuacja programów wymiany pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
 • Powołanie Gminnej Rady Seniorów
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy
 • Dalszy rozwój współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności klubami sportowymi, kołami gospodyń wiejskich, organizacjami seniorskimi itp.
 • Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez dalsze wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Wprowadzenie Planu Ogólnego Gminy i zmiana planów przestrzennego zagospodarowania miejscowości o największym zapotrzebowaniu na nowe tereny budowlane (Barcice, Gaboń, Przysietnica, Moszczenica Niżna i inne)
 • Kontynuacja flagowych imprez kulturalnych (m.in. Pannonika Festiwal, Festiwal Muzyki Dawnej Omnia Beneficja, Jesienny Festiwal Teatralny, Starosądecki Jarmark Rzemiosła, festiwal filmowy Peryferiada, Międzynarodowy Plener Malarski, Sącz Jazz Festiwal, Bonawentura) oraz Festiwalu Organowego.
 • Współorganizacja m.in. Agropromocji, Turnieju Sokolika, Małopolskiego Wyścigu Górskiego
 • Rozbudowa i modernizacja na energooszczędne oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy
 • Doskonalenie sieci połączeń komunikacji MPK na terenie gminy, budowa zatok autobusowych i wiat przystankowych
 • Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz przebudowy drogi krajowej w Barcicach, w szczególności przebudowy skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia, uzupełnienia chodników
 • Współpraca w PGW Wody Polskie w celu regulowania i zabezpieczania brzegów rzek i potoków
 • Modernizacja boisk, placów zabaw, budowa placu zabaw przy przedszkolu w Przysietnicy.
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie gminnego centrum monitoringu w nowej siedzibie MZGK oraz rozbudowę systemu kamer
 • Działania w celu obniżenia kosztów odbioru odpadów komunalnych (kompostowniki, innowacyjne zagospodarowanie odpadów zielonych, itp
 • Utworzenie gminnej spółdzielni energetycznej
 • Pozyskanie dotacji na budowę przez mieszkańców indywidualnych instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii
 • Tworzenie nowych i rozwijanie istniejących miejsc rekreacji (punkty widokowe w Przysietnicy i Gaboniu, Orbisfera na Miejskiej Górze, „Dziadacz” w Gołkowicach, „Ryneczek” w Moszczenicy Niżnej)
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych i poszerzenie oferty działań w szczególności na rzecz rodzin i seniorów.
 • Rozwijanie strefy aktywności gospodarczej, pozyskiwanie kolejnych inwestorów.

Mat. sponsorowany KWW Gminne Porozumienie Wyborcze Jacka Lelka

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"