Polityka

III Posiedzenie VII kadencji Rady Miejskiej

Opublikowano: 29 grudnia, 2014 o 11:12 am   /   przez   /   komentarze (0)

III Posiedzenie VII kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dzisiaj 30 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (ul. Batorego 25)

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2014 – 2033 (druk nr 20).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 (druk nr 21).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2015 – 2035 (druk nr 742)
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2015 (druk nr 741):
a) przedstawienie projektu budżetu
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
d) dyskusja
e) głosowanie
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2015 (druk nr 9).
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” (druk nr 11).
12. Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu” (druk nr 19).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i Zarządów Osiedli (druk nr 12).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Mieszkańców Sołectwa Moszczenica Niżna (druk nr 10).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej (druk nr 13).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Stary Sącz i ustalenia ich przebiegu (druk nr 14).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu (druk nr 15).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu (druk nr 16).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Starym Sączu (druk nr 18) .
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Starego Sącza (druk nr 17).
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski, zakończenie.

 

źródło: UM Stary Sącz

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"