Polityka

Jak uzyskać dostęp do środków UE?

Opublikowano: 14 kwietnia, 2015 o 2:48 pm   /   przez   /   komentarze (1)

Połączone Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zapoznały się 

z możliwością wykorzystania środków z funduszy europejskich. Środki dostępne są w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwszy z nich adresowany jest do osób w wieku do 30. roku życia, a drugi do osób powyżej tego progu wiekowego.
PROGRAM DLA MŁODYCH

Szczegóły program przedstawiła Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  adresowany jest do młodzieży od 15. do 29. roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Szacuje się, że taka młodzież stanowi w Małopolsce 12,1 proc. ogółu ludności.
W ramach programu PO WER realizowane są pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tzw. Gwarancje dla Młodzieży. Ideą Gwarancji jest zapewnienie uczestnikom programu oferty zatrudnienia dobrej jakości, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Określenie „oferta zatrudnienia dobrej jakości” oznacza umowę o pracę na minimum trzy miesiące z wynagrodzeniem co najmniej w wysokości płacy minimalnej. Podobne zasady będą obowiązywać przy zawieraniu umowy o dzieło.
Program uwzględnia specyficzne problemy osób młodych na rynku pracy. Należą do nich między innymi niewielkie doświadczenie zawodowe lub jego brak, niewystarczające umiejętności poszukiwania pracy i kompetencje nie w pełni dostosowane do potrzeb rynku pracy. Na trudną sytuację młodych wpływ mają także mała atrakcyjność i niewielka liczba ofert pracy. Nie bez znaczenia jest stereotyp młodego, niedoświadczonego pracownika.

Komisja Europejska chce wpływać na postawy, decyzje edukacyjne i wybory zawodowe ludzi młodych. Służyć temu ma między innymi podmiotowy system wsparcia, na który przeznaczono w najbliższych siedmiu latach ponad 770 mln złotych w skali regionu. Pomocą objętych zostanie prawie 70 tys. młodych osób, w tym 60 tys. bezrobotnych. Szczególnie cenne jest objęcie pomocą długotrwale bezrobotnych, skorzysta z niej ponad 20 tys. osób z tej kategorii.

Aktywizacja zawodowa osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach: obligatoryjnie na przygotowaniu dla indywidualnego planu działania i pośrednictwie pracy, a fakultatywnie na wybraniu takiej formy wsparcia, która odpowiada potrzebom i możliwościom uczestników. Program zakłada aktywny udział uczestników w tworzeniu własnej ścieżki aktywizacji zawodowej oraz premie dla wyróżniających się projektów w postaci dodatków aktywizacyjnych, bonów stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie. 

W ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w naszym urzędzie wsparciem objętych zostanie 360 osób. Koszt projektu w bieżącym roku sięgnie 3 320 tys. złotych.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 składa się z trzynastu tzw. osi priorytetowych, a każda z nich poświęcona jest innemu obszarowi wsparcia. Oś ósma dotyczy rynku pracy. Założenia RPO przedstawiła Sylwia Bednarczyk – Mikuli, zastępca dyrektora ds. EFS Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Kwota wsparcia przewidziana w tej osi budzi szacunek: to 319 mln euro. Kwota ta jest rozłożona na osiem tzw. działań. Są to między innymi projekty powiatowych urzędów pracy, wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej, rozwój kompetencji i adaptacja do zmieniających się warunków na rynku pracy. Uwzględniono także istotne z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa działanie – wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.

Na szczególnie nas interesujące wsparcie projektów powiatowych urzędów pracy przeznaczono  87,5 mln euro. Wsparcie adresowane jest do osób w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy. Osoba objęta wsparciem musi należeć przynajmniej do jednej z wymienionych grup: osób nisko wykwalifikowanych,  długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych lub kobiet. Szacuje się, że ze wsparcia w ramach tego działania skorzysta prawie 27,5 tys. osób.

Osobna pulę w wysokości 59 mln euro przeznaczono dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Tyle samo przeznaczono na wsparcie w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Z dotacji i pożyczek skorzysta około 3,3 tys. osób.

RPO przewiduje także wsparcie dla kadr mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i adaptację do rynku pracy. Przewidziano także pomoc dla osób powracających na rynek pracy po przerwie na wychowanie dziecka do lat trzech. Nowe żłobki i kluby dziecięce, sfinansowane ze środków RPO,  będą w tym z pewnością bardzo pomocne.

A co dla osób w wieku 50+? Regionalny Program Operacyjny przewiduje wsparcie dla ponad 50 tys. osób, którzy mogą odejść z rynku pracy z powodów zdrowotnych. Gros tego wsparcia to programy zdrowotne, ale przewidziano także programy przekwalifikowania pracowników.

Łącznie ze wsparcia w ramach małopolskiego RPO ma w ciągu siedmiu lat skorzystać prawie 135 tys. osób, w większości bezrobotnych.  Sądecki Urząd Pracy przeznaczy w bieżącym roku na realizację RPO niemal 750 tys. złotych.

 

MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY

Sytuację na małopolskim rynku pracy przedstawiła Alina Paluchowska. Prelegentka podkreśliła, że sytuacja na naszym rynku regionalnym w ubiegłym roku znacząco się poprawiła. Wskazuje na to miedzy innymi stabilizacja zatrudnienia w firmach i spadek stopy bezrobocia do 9,9 proc. w końcu roku.
Szkolenie zakończył miły akcent: Stanisława Skwarło, dyrektor SUP, otrzymała z rąk Jana Firsta, prezesa Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu dyplom z podziękowaniem za wieloletnią współpracę. Cech obchodził swoje święto 19 marca, w dzień św. Józefa.

 

źródło UM Nowy Sącz

 

Komentarze

Komentarze (1)

  • 15 kwietnia, 2015 o 8:15 am portos

    ciekawe ile nowych miejsc pracy po tych obradach przybędzie ?

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"