Polityka

Spotkanie z Podsekretarz Stanu

Opublikowano: 16 lutego, 2015 o 2:22 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z Małgorzatą Marcińską – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Omawiano sprawy dotyczące Karty Dużej Rodziny. Był na nim obecny m.in. starosta nowosądecki Marek Pławiak, członek Zarządu Marian Ryba, sekretarz Powiatu Witold Kozłowski oraz dyrektorzy jednostek zajmujących się tą tematyką.

Karta Dużej Rodziny wprowadzona 16 czerwca 2014 roku – mówiła Małgorzata Marcińska. – To program dla rodzin 3+ uprawniający do zniżek w instytucjach i firmach w całej Polsce. To pierwszy w Polsce program łączący rząd, samorząd i biznes w jednym celu – wsparcia rodzin wielodzietnych.

Dzięki partnerstwie w programie firmy mogą współtworzyć politykę prorodzinną, a rodziny wielodzietne mogą liczyć na realne wsparcie w codziennych wydatkach. Obecnie w programie uczestniczy około 500 firm, które oferują zniżki w ponad 3000 miejsc w całej Polsce.

Beneficjentami Karty Dużej Rodziny są członkowie rodziny wielodzietnej, tj. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek/ka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku: – do ukończenia 18. roku życia; – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia; – bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Równoważne do rodzica prawo do Karty Dużej Rodziny mają osoby sprawujące rodzinne formy pieczy zastępczej, tj. rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

– Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju – dodała Podsekretarz Stanu. – Jest przyznawana wszystkim członkom rodziny wielodzietnej zamieszkującym w Polsce. Uprawnia do ulgi i zniżki w dostępie do dóbr i usług nieograniczonych terytorialnie. Tylko sam akt złożenia wniosku o Kartę jest ograniczony do gminy w której zamieszkuje rodzina wielodzietna.

Wykaz podmiotów oferujących uprawnienia rodzinom wielodzietnym w ramach inicjatywy rządowej publikowany jest na interaktywnej mapie zamieszczonej na stronach www.rodzina.gov.pl, emp@tia.mpips.gov.pl i aktualizowany na bieżąco w miarę podpisywania umów z ministrem właściwym do spraw rodziny albo upoważnionym przez niego wojewodą.

Udogodnieniem dla rodzin jest Mapa Karty Dużej Rodziny, która wystartowała 1 lutego 2015 r.

Nowe interaktywne narzędzie pozwala szybko znaleźć interesującą nas firmę i instytucję oferującą zniżki w naszej okolicy. Do chwili obecnej do urzędów wpłynęło prawie milion wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Liczba wydanych Kart wyniosła już ok. 720 tys. Docelowo planuje się, że w 2016 r. Kartę będzie posiadało ponad 3 mln członków około 628 tys. rodzin wielodzietnych.

Można wyróżnić kilka grup zniżek i ulg oferowanych: – ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców i małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny: w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych w wysokości 37%; w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych w wysokości 49%; – ulgi w opłacie paszportowej w wysokości 75% w przypadku dzieci oraz 50% w przypadku rodziców i małżonków rodziców; – bezpłatny wstęp do parków narodowych;

To tylko niektóre ze zniżek. Również wiele podmiotów prywatnych (sklepów, centrów kultury itp.) udziela już ulg dużym rodzinom. Starosta mówił o programie, który przygotował wraz z Zarządem Powiatu, a w którym ujął zagadnienia dotyczące wsparcia rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. – Chcemy wspierać osoby potrzebujące pomocy – dodał starosta Marek Pławiak. – Zwłaszcza rodziny. Są na ten cel środki między innymi w programach rządowych i unijnych i trzeba je wykorzystać.

Starosta dodał również, że chętnie skorzysta z pomocy Podsekretarz Stanu Małgorzaty Marcińskiej w celu pozyskania tych środków na stworzenie godnych warunków życia.

Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a