Sport

Otwary konkurs ofert z kultury fizycznej

Opublikowano: 2 lutego, 2015 o 7:20 pm   /   przez   /   komentarze (0)

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wspieranie realizacji w roku 2015 zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkursem objęto następujące zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) organizacja zajęć sportowych i treningów dla dzieci i młodzieży;
b) organizacja i uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych dzieci i młodzieży;
c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
d) organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych;
e) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzacja aktywnego stylu życia mieszkańców gminy;
f) organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów;

Na realizacje zadań wybranych w drodze konkursu przeznaczone zostaną środki w kwocie 80.000,00 złotych które zostały ujęte w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2015.
Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stary Sącz na rzecz jej mieszkańców, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (w godzinach pracy Urzędu) lub przesyłką pocztową na adres- Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Więcej informacji znajdziecie tutaj KLIK

 

UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"