Info z urzędu, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Kto „poprowadzi ogródek” na starosądeckim Rynku? Gmina ogłosiła przetarg

Opublikowano: Maj 10, 2020 o 9:06 am   /   przez   /   komentarze (0)

Gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę terenu w obrębie płyty Rynku w Starym Sączu pod lokalizację ogródka gastronomicznego. Czy znajdą się chętni?

Przetarg dotyczy dzierżawy terenu w obrębie płyty Rynku w Starym Sączu pod lokalizację jednego sezonowego ogródka gastronomicznego
o powierzchni 180 m2 w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 15 października 2020 oraz od dnia 15 kwietnia 2021 do 15 października 2021 r. przy czym działalność gospodarcza prowadzona będzie w okresie letnim, tj. w 2020 r. od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, natomiast w 2021 roku od 1 maja do 30 września.

Powierzchnia dzierżawy to 180 m2. Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla przedmiotowego terenu wynosi 1230,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie brutto.

Wymogi do lokalizacji wyposażenia i działalności ogródka gastronomicznego:
a) wyposażenie ogródka w meble drewniane, metalowe, wiklinowe lub z rattanu,
b) wyposażenie ogródka w podest drewniany, ewentualnie wykładzina PCV imitująca podłogę z desek lub wykładzina w kolorze szarym, brązowym,
c) wykonanie ogrodzenia ogródka z elementów drewnianych lub metalowych,
d) oświetlenie ogródka, lampy metalowe lub metalowo-drewniane (wygląd lam do akceptacji),
e) wyposażenie ogródka w jednobarwne parasole w kolorach: naturalny len, stonowana zieleń lub ceglasty z dopuszczeniem niewielkiego “logo”, jedynie na falbanie parasola,
f) wystawienie na terenie ogródków koszy na śmieci dostosowanych do wyglądu innych elementów (do akceptacji),
g) utrzymanie porządku na dzierżawionym gruncie i poza ogrodzeniem ogródka oraz wyciszenia nagłośnienia po godzinie 22:00,
h) wyposażenie ogródka w 2 WC (typu toy-toy, dla personelu i dla gości) obudowane i osłonięte zielenią w celu ich ”zamaskowania”,
i) zagospodarowanie terenu ogródka zielenią.

Na terenie ogródka wyklucza się:
a) ustawiania obiektów kubaturowych (kioski, budynki itp. w tym obiektów tymczasowych), dopuszcza się obudowę lady bufetowej z trzech stron do
wysokości 2.0 m, z możliwością zadaszenia lekkiego typu pergola, daszek o konstrukcji drewnianej pokryty drewno strzechą lub materiałem w kolorze
parasoli,
b) umieszczania reklam poza znakami logo na falbanie parasola,
c) wyposażania ogródka meblami z tworzyw sztucznych,
d) ustawiania ogródków w formie kopuły lub namiotu umieszczania grilla oraz balonów reklamujących browary,
e) prowadzenie innej działalności handlowej niż związaną z funkcją ogródka,
f) prowadzenia sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych innych niż piwo.

Dzierżawca zobowiązany będzie do :
a) zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa lokalizacji elementów małej architektury związanej z lokalizacją ogródka letniego,
b) zgłoszenia Wydzierżawiającemu terminu otwarcia ogródka,
c) do otrzymania zgody na włączenie do sieci od ich właścicieli tj- Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. na przyłącz do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
oraz do wykonania na własny koszt montażu niezbędnych liczników. – Urząd Miejski w Starym Sączu na przyłącz do prądu.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, kanalizacji, wywozu śmieci, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością. Powyższe opłaty ponosi
dzierżawca.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry, w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.

Czynsz za miesiąc kwiecień płatny do 15 maja 2021 r, natomiast za miesiąc październik płatny do 15 września każdego roku. Czynsz za miesiące październik 2020 r. orazmkwiecień i październik 2021 zostanie naliczony proporcjonalnie.

Czynsz za dzierżawę nie będzie naliczany w przypadku, gdy dzierżawca nie będzie mógł prowadzić działalności z przyczyn od niego niezależnych, związanych z ograniczeniem działalności punktów gastronomicznych z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 9 00 w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu Nr 398816 0001 2001 0000 0013 0048 w terminie do dnia 22 maja 2020 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru. Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna przedłożyć wydruk z CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Uchylenie się przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium na rzecz organizatora przetargu. Wadium przepada również w przypadku jeżeli zawarcie umowy nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie wygrywającego.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Planowania
Przestrzennego pokój 37, tel. 018 4460270 w. 114.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a