Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Kto zostanie Małopolskim Kuratorem Oświaty? Jest 8 kandydatów

Opublikowano: 9 lutego, 2024 o 9:40 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj (8 lutego 2024 r.) odbył się pierwszy etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Polegał on na formalnej ocenie zgłoszonych ofert. Termin na ich składanie upłynął 26 stycznia 2024 roku. W tym terminie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazano osiem zgłoszeń. Komisja konkursowa oceniła, że wymogi formalne spełniają wszystkie aplikacje. Z tymi kandydatami komisja spotka się 23 lutego. Wtedy to odbędzie się drugi etap konkursu obejmujący merytoryczną ocenę kandydatów.

Procedura konkursowa odbywa się w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej.

I tak konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) dwaj przedstawiciele wojewody;

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

Link do składu komisji konkursowej: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2403031,zarzadzenie-nr-poz-rej-3124-wojewody-malopolskiego-z-dnia-31-stycznia-2024-r-w-sprawie-powolania-kom.html

Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący wyznaczony przez wojewodę spośród członków tej komisji. Funkcję tę pełni Lucyna Gajda – dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Komisja konkursowa obraduje podczas posiedzenia, na którym:

1) ustala spełnienie przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) dopuszcza kandydatów spełniających wymagania formalne do drugiego etapu konkursu;

3) przeprowadza rozmowy z kandydatami w celu dokonania oceny merytorycznej kandydatów;

4) wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty.

Podczas wczorajszego posiedzenia – na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów – komisja konkursowa rozstrzygała o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia ich do drugiego etapu konkursu. Komisja konkursowa oceniała, czy ze złożonych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Natomiast 23 lutego komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny 8 kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Ocenie podlegać będzie w szczególności przedłożona i zaprezentowana przez kandydata koncepcja realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Członkowie komisji konkursowej będą mogli zadawać kandydatom pytania dotyczące w szczególności zaprezentowanej koncepcji oraz znajomości prawa oświatowego. Finałem drugiego etapu będzie wyłonienie kandydata na stanowisko kuratora oświaty. O wynikach konkursu przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz właściwego wojewodę.

Zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego, kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"