Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Masz azbest na dachu? Teraz możesz się go pozbyć!

Opublikowano: 19 stycznia, 2022 o 10:11 am   /   przez   /   komentarze (0)

Trwa kolejny nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizowanego przez Powiat Nowosądecki Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego.

Celem programu jest pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegająca na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.-

Mieszkańcy powiatu mają gwarancję bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest. Otrzymują też dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniumówi Stanisław Ryba, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

W ramach zadania przewidziane jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 ton odpadów. We wrześniu ubiegłego roku, w ramach poprzedniej edycji programu, usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 590 ton odpadów zawierających azbest z 215 posesji.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez właściciela lub posiadającego inny tytuł prawny do obiektu, wniosku na odpowiednim druku wniosku. Druk dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 pok. 115) oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.nowosadecki.pl

Nabór wniosków trwa przez cały rok.

– Zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na 31 marca 2023 roku, dlatego też obecny rok będzie kluczowy – dodaje dyrektor Stanisław Ryba. – Nie jest wykluczone, że w kolejnych latach finansowanie Programu usuwania odpadów zawierających azbest będzie ograniczone.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 r.

Projekt „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Archiwum

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a