Info z rejonu, Wydarzenia

„Sądeczanka”? – kiedyś w przyszłości pisze Sekretarz Stanu

Opublikowano: 2 marca, 2015 o 8:57 pm   /   przez   /   komentarze (0)

W ubiegłym roku we wrześniu rząd obiecał pieniądze na pierwszy odcinek trasy między Nowym Sączem a Brzeskiem (odcinek Łososina Dolna-Nowy Sącz tzw. „Sądeczanka”) Inwestycja została ujęta w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023″.

Rząd gwarantował sfinansowanie przygotowań (500 ml złotych) i realizację tej inwestycji. Jednak słowa nie dotrzymał.

W tej sprawie interweniował między innymi Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak a także poseł Arkadiusz Mularczyk, który w ostatnim liście do ministra infrastruktury i rozwoju pisał tak:

Szanowna Pani Minister,

W ostatnich dniach w obiegu publicznym pojawiła się informacja związana z nieuwzględnieniem w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” przebudowy drogi szybkiego ruchu relacji Nowy Sącz-Brzesko tzw. „Sądeczanki”.

W listopadzie ubiegłego roku podpisany został Kontrakt Terytorialny dla Małopolski będący umową między samorządem województwa i rządem dotyczący najważniejszych dla regionu inwestycji. W Kontrakcie Terytorialnym znalazły się liczne inwestycje, w tym przebudowa drogi krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz-Łososina Dolna oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu. Już wtedy mogliśmy usłyszeć zapewnienia polityków Platformy Obywatelskiej, w tym samej Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, że skoro inwestycja jest umieszczona w kontakcie terytorialnym, to jej realizacja jest przesądzona. Niestety stało się inaczej. 22 grudnia 2014 r. ukazał się projekt rządowego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym nie ujęto modernizacji drogi krajowej nr 75, choćby na odcinku Nowy Sącz – Łososina Dolna. Ta decyzja rządu może zaprzepaścić szanse całej szeroko rozumianej Sądecczyzny, Ziemi Limanowskiej i Gorlickiej na szybki i efektywny rozwój.

Szanowna Pani Minister,

Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Brzesko – Nowy Sącz to kluczowe dla całej Sądecczyzny, Ziemi Limanowskiej i Gorlickiej przedsięwzięcie, które zapewni sprawniejszą komunikację, a co za tym idzie, wpłynie pozytywnie na cały region. To wręcz strategiczna inwestycja decydująca o obliczu regionu w przyszłości. Głównym naszym problemem jest bezrobocie, z którym borykają się mieszkańcy tej części województwa małopolskiego. Pomimo tego, iż swoją siedzibę ma na naszym obszarze kilka dużych firm to wskaźnik przedsiębiorczości w tych trzech powiatach jest nadal niski. Jestem przekonany, że pożądana przez wielu poprawa infrastruktury drogowej przyciągnie inwestorów i turystów, co pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy i polepszy tym samym jakość życia mieszkańców. Budowa drogi szybkiego ruchu tzw. „Sądeczanki” będzie miała zatem ogromne znaczenie wpływające na rozwój gospodarczy oraz turystyczny szeroko rozumianej Sądecczyzny, ziemi Limanowskiej i Gorlickiej. Zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność naszego regionu, stworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Aby tak się stało potrzebujemy sprawnej, szybkiej i bezpiecznej komunikacji. Dlatego w niedalekiej przyszłości musi powstać droga szybkiego ruchu relacji Brzesko-Nowy Sącz będąca pierwszym impulsem do oczekiwanych zmian.

Nasz region nie może sobie pozwolić dłużej na marnowanie swojego potencjału i nie wykorzystywanie w pełni walorów, jakimi dysponuje. Dlatego mając na uwadze powyższe oraz trwający etap konsultacji społecznych dot. projektu rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Dlaczego pomimo uwzględniania przebudowy drogi krajowej nr 75 tzw. „Sądeczanki” w Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski nie znalazła ona swojego miejsca w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” ?

2. Jakie są realne szanse na uzupełnienie listy podstawowej „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” o przebudowę drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz – Muszynka – granica państwa ?

Pozostaję z wyrazami szacunku,

 

Otrzymaliśmy informację z biura poselskiego Arkadiusza Mularczyka iż jest już odpowiedź Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza na w/w pismo:

ad 1. Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu drogowego w Polsce i które w możliwie największym stopniu przyczynią się do usprawnienia połączeń pomiędzy regionami kraju. Dokument określa również planowane do wybudowania obwodnice znajdujące się w ciągach dróg krajowych. Przy wyborze inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu stosowane były obiektywne kryteria, zapewniające uzyskanie możliwie najlepszych efektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Jedną z podstawowych przesłanek stosowanych przy formułowaniu listy inwestycji w projekcie Programu było dokończenie budowy w Polsce spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Z tego względu – poza obwodnicami miast – na listę zadań inwestycyjnych (zarówno podstawową, jak i rezerwową) wpisane zostały wyłącznie przedsięwzięcia polegające na budowie odcinków dróg klasy A i S, tj. autostrad i dróg ekspresowych. Ponieważ droga krajowa nr 75 nie należy do tych klas dróg, nie została włączona do projektu Programu.

Dodatkowo, podczas prac nad dokumentem założono, że wszystkie zapisane w nim przedsięwzięcia będą dofinansowane ze środków unijnych. W związku z tym, projekt Programu respektować musiał ustalenia poczynione w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), stanowiącym wypełnienie przez Polskę warunkowości ex-ante dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w dziedzinie transportu. Przedmiotowy odcinek nie został uwzględniony w Dokumencie Implementacyjnym, ponieważ priorytet został nadany ciągom dróg krajowych o najwyższej klasie technicznej tworzącym sieć TEN-T (zwłaszcza sieć bazową, którą Polska jest zobowiązana do wybudowania do 2030 r.). Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE przedmiotowy odcinek nie jest częścią sieci TEN-T.

Niemniej jednak, podjęcie tej inwestycji możliwe będzie w przyszłości. Należy przy tym mieć na uwadze, iż ze względu na złożony proces przygotowawczy, obejmujący wiele etapów (studium korytarzowe, analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa wariantów przebiegu, decyzja środowiskowa, dokumentacja techniczna, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przetarg na realizację), rozpoczęcie prac konstrukcyjnych i oddanie do użytku ukończonej drogi nie jest możliwe w okresie realizacji Programu. Mając jednak na względzie potrzebę budowy tzw. Sądeczanki, strony Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego wprowadziły do niego zapis, iż dla drogi dk 75 Brzesko – Nowy Sącz uzgodnione przedsięwzięcie to: „przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz”. Przy czym warunkiem realizacji tak opisanego przedsięwzięcia jest dostępność środków, zaś zakres prac uzależniony jest od wyników prac dokumentacyjnych.

 

ad 2. Jak zostało to już wyjaśnione w odpowiedzi na pierwsze pytanie Pana Posła, obecnie – ze względu m.in. na znaczne dysproporcje w tym zakresie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – priorytetem jest budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 poddany został konsultacjom publicznym. Uczestniczyły w nich jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dodatkowo, zorganizowana została otwarta dla wszystkich zainteresowanych konferencja konsultacyjna, a także udostępniona możliwość przekazywania uwag do dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ramach tego procesu wpłynęło ponad 40 tysięcy wniosków i uwag. Wszelkie propozycje zgłoszone podczas konsultacji publicznych projektu Programu zostaną z uwagą rozpatrzone, zaś Ministerstwo dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić je w możliwie największym stopniu, mając przy tym na względzie priorytety rozwojowe kraju oraz dostępne środki finansowe.

Podczas konsultacji publicznych zgłaszane były do Ministerstwa uwagi dotyczące budowy tzw. Sądeczanki. Chcę zapewnić Pana Posła, że zostaną one poddane wnikliwej analizie. Po zakończeniu konsultacji publicznych sporządzona zostanie ostateczna wersja Programu.

 

 

 

fot. googlemap

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"