Info z urzędu, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Urząd Miejski w Starym Sączu szuka podinspektorów

Opublikowano: 13 stycznia, 2021 o 11:12 am   /   przez   /   komentarze (0)

*Burmistrz Starego Sącza ogłosił nabór na dwa stanowiska urzędnicze. Jest praca na stanowisku podinspektora w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej oraz podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska. Poniżej przedstawiamy wymagania oraz terminy złożenia dokumentów.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę -podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe,

obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu gminnego,

stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku podinspektora,

prawo jazdy kat. B

wykształcenie wyższe,

obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu gminnego,

stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku podinspektora,

prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe: 

Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

samodzielność a zarazem umiejętność pracy w zespole,

komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

kreatywność, podejmowanie inicjatyw, dokładność,

sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,

szybkie i efektywne realizowanie zadań,

zdolność działania w sytuacjach stresowych,

zdolność szybkiego uczenia się, chęć podnoszenia kwalifikacji,

elastyczność, dyspozycyjność, mobilność,

dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych,

mile widziane doświadczenie w pracy w Urzędzie,

mile widziane wykształcenie techniczne w kierunku – inżynieria lądowa, inżynieria środowiska,

dodatkowe kwalifikacje zawodowe, szkolenia z zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

Realizacja zadań gminy z zakresu obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zadania szczegółowe:

Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie świadczenia usług komunalnych w zakresie oświetlenia ulicznego.

Przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji w zakresie oświetlenia dróg publicznych
i placów.

Organizowanie i koordynowanie usług przewozowych lokalnego transportu.

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w tym przewóz taksówką.

Przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej określających strefy cen oraz ceny urzędowe obowiązujące przy przewozie taksówkami osób i ładunków.

Uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych w zakresie lokalizacji w liniach rozgraniczających oraz w pasach dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych.

Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej w razie jego naruszenia bez zezwolenia.

Weryfikacja taryf przygotowywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie taryf.

Zarządzanie nowo oddanymi do użytku sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do czasu ich wydzierżawienia lub przekazania w administrowanie zewnętrznym operatorom.

Utrzymanie nawierzchni dróg chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą – organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg
gminnych.

Przygotowywanie wniosków i uchwał o zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych.

Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników.

Przygotowywanie wniosku do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu o wycięcie drzew rosnących w pasie dróg gminnych.

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji przetargowej do archiwizacji.

Zadania okresowe:

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza oraz przełożonych.

Oferujemy:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim. Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy na parterze związane z pracą  przy komputerze.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119/1), oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).” Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stary.sacz.pl).

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: gmina@starysacz.um.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej, w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stary.sacz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.


Termin składania dokumentów:

2021-01-18

Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.


Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę- podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne, magister
b) wymagany kierunek – inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biologia, lub pokrewne;
c) obywatelstwo polskie ;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie
pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku podinspektora ;
g) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe: 

a) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
– ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
– ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;,
b) samodzielność a zarazem umiejętność pracy w zespole;
c) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
d) kreatywność, podejmowanie inicjatyw, nieszablonowe myślenie;
e) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność wysoka kultura osobista;
f) szybkie i efektywne realizowanie zadań;
g) zdolność szybkiego uczenia się, chęć podnoszenia kwalifikacji;
h) elastyczność, dyspozycyjność, mobilność;
i) dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych;
j) mile widziane doświadczenie w pracy w Urzędzie ( co najmniej roczny staż pracy);
k) dodatkowe kwalifikacje zawodowe, szkolenia z zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne :
Realizacja zadań w zakresie poprawy jakości powietrza wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.
Zadania szczegółowe:
1. Realizacja programu wymiany kotłów przez mieszkańców – przyjmowanie wniosków, weryfikacja;
2. Rozliczenie, obsługa programu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie;
3. Prowadzenie edukacji ekologicznej a także udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania
badania kamerą termowizyjną);
4. Zbieranie danych w celach inwentaryzacyjnych i wprowadzanie ich do bazy inwentaryzacji ogrzewania;
5. Kontrolowanie nieruchomości w zakresie wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne, a także spalania paliw i odpadów w piecach;
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody dotyczących rozpatrywania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez właścicieli
nieruchomości;
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności kontrolowanie nieruchomości na
obszarze aglomeracji pod kątem gospodarki ściekowej;
8. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:
a) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) innych decyzji przewidzianych w ww. ustawach;
9. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określanych w odrębnym trybie;
10. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Burmistrza Starego Sącza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy lub Kierownika Referatu.

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy , lub dokument potwierdzający zatrudnienie.
4. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
5. Uwierzytelnione kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach uprawnieniach i umiejętnościach.
6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
7. Uwierzytelniony dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać uprawnienia,
o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt.3,4,5,7 dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres:
gmina@starysacz.um.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z
dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska , w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r .
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stary.sacz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem d okładnego przebiegu kariery zawodowej,
powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. UE.
L.2016.119/1), oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D z.U. z 2019r. poz.1781.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12620).”
Ogólna klauzula informa0cyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(bip.stary.sacz.pl)


Termin składania dokumentów:

2021-01-15

Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze
wynosił powyżej 6 %.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a