Wydarzenia, Z ostatniej chwili

500+ dla zdolnych uczniów w Gminie Stary Sącz

Opublikowano: Styczeń 8, 2019 o 8:14 am   /   przez   /   komentarze (0)

Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła program wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz. Mowa o stypendium naukowym, które wypłacane byłoby przez 12 miesięcy w kwocie 500 zł, dla uczniów zdolnych na skalę krajową a nawet międzynarodową. 

Stypendium ma stanowić formę wyróżnienia i wspierania uczniów i studentów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz szczególną aktywnością i umiejętnościami w sporcie, twórczości i działalności artystycznej. Stypendium będzie przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia.

 Kilka razy zwracali się do mnie rodzice, z prośbą o dofinansowanie działalności ich dzieci, czy to artystycznej czy naukowej – mówi burmistrz Jacek Lelek –Nie mieliśmy takiego narzędzia do nagradzania. Myślę, że stać nas na to i chcielibyśmy, żeby naprawdę wybitni młodzi ludzie, którzy osiągają sukcesy na miarę Polski czy międzynarodową otrzymali od nas wsparcie. Stypendium w kwocie 500 zł przyznawane byłoby na rok. Tych stypendiów przewidujemy nie więcej niż 5 w roku. Mowa o naprawdę uzdolnionej młodzieży na skalę krajową.

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się:
1) uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zameldowanych na stałe w Gminie Stary Sącz;
2) studentom szkół wyższych, zameldowanych na stałe w Gminie Stary Sącz.
2. Uczeń kandydujący do stypendium Burmistrza Starego Sącza z tytułu szczególnych osiągnięć w nauce powinien spełnić łącznie poniższe kryteria:
1) wybitne umiejętności lub wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich;
2) swoimi osiągnięciami promował gminę w regionie, województwie, kraju i zagranicą.
3. Uczeń kandydujący do stypendium Burmistrza Starego Sącza z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie, twórczości i działalności artystycznej powinien spełnić poniższe kryteria:
1) wykazał się dorobkiem swoich osiągnięć na poziomie powiatowym zajmując co najmniej miejsce trzecie lub wojewódzkim lub krajowym;
2) w przypadku studenta szkoły wyższej, wykazał się dorobkiem swoich osiągnięć;
3) swoimi osiągnięciami promował gminę w regionie i kraju.
4. Burmistrz Starego Sącza ma prawo przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, przyznać stypendium uczniowi/studentowi za inne indywidualne szczególne osiągnięcia nieokreślone w ust. 1-3.

Studentów szkół wyższych, uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych do stypendium Burmistrza Starego Sącza zgłaszają sami zainteresowani, rodzice, opiekunowie prawni. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i przyznaje powoływana przez Burmistrza Starego Sącza,
Komisja Nagród.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a