Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Urząd Gminy w Podegrodziu szuka referenta ds. zamówień

Opublikowano: 13 września, 2021 o 6:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wójt Gminy Podegrodzie

ogłasza nabór

na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Podegrodzie  

33-386 Podegrodzie 248

Wymagania niezbędne:

Na stanowisku Referenta ds. zamówień publicznych może być zatrudniona osoba, która:

 1.  jest obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku czyli biegłą znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących zamówień publicznych,
 4. posiada odpowiedni stan zdrowia,
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego,
 2. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 3. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,
 4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 7. samodzielność i kreatywność,
 8. doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie wskazanym na opisanym stanowisku.

Do zakresu zadań na tym stanowisku urzędniczym należeć będzie głównie:

I. Zamówienia publiczne.

 1. Przygotowanie postępowań przetargowych (w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi) oraz w przypadku powołania w skład komisji przetargowej w charakterze sekretarza sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Publikacja ogłoszeń i wszelkich informacji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych w stosownych biuletynach i dziennikach.
 3. Prowadzenie korespondencji dotyczącej zamówień publicznych.
 4. Przygotowanie umów do podpisu z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego.
 5. Prowadzenie rejestru postępowań przetargowych oraz zawartych umów.
 6. Sprawozdawczość z udzielonych zamówień publicznych.
 7. Reprezentowanie Urzędu w ramach udzielonych upoważnień, w kontaktach
  z Wykonawcami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Udzielanie pracownikom urzędu pomocy i wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Prowadzenie postępowań i zleceń dla zamówień nie przekraczających równowartości kwoty 130 tys. zł netto z zakresu zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną właściwą ds. inwestycji i remontów zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami Wójta oraz przekazywanie kopii przedmiotowych umów i zleceń do Zespołu Stanowisk ds. Finansowo – Księgowych (na stanowisko właściwe ds. finansowo-księgowych) celem zaangażowania wydatków.
 10. Prowadzenie rejestru umów i zleceń dla zamówień nie przekraczających równowartości kwoty 130 tys. zł netto.
 11. Opracowanie i przekazywanie do ogłoszenia planów zamówień publicznych na dany rok budżetowy.
 12. Monitorowanie spraw związanych z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi oraz przekazywanie Wójtowi informacji i sprawozdań w tym zakresie.

II. Ewidencja księgowa:

 1. Ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych referatu inwestycji
  w układzie zadaniowym.
 2. Uzgadnianie z księgowością na bieżąco wysokości środków zaangażowanych oraz pozostających do wykorzystania.
 3. Sporządzanie protokołów przekazania zadań inwestycyjnych na majątek Gminy.
 4. Przygotowywanie zestawienia zbiorczego o wysokości przewidywanych dochodów i wydatków na rok następny do planu budżetu z zakresu funkcjonowania zespołu i przekazanie ich bezpośredniemu przełożonemu.

III. Sprawozdawczość:

 1. Sporządzanie informacji, sprawozdań, wykazów dla potrzeb statystycznych.
 2. Sporządzanie sprawozdań i informacji dla Wójta wg potrzeb.

IV. W innych sprawach:

 1. Zastępstwo stanowiska ds. zamówień publicznych i ich monitorowania oraz innych stanowisk wskazanych przez przełożonych w zakresie wszystkich spraw nie wymagających posiadania przez pracownika specjalistycznego wykształcenia kierunkowego, certyfikatów, zezwoleń, poświadczeń lub innych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu,
 2. bezpieczne warunki pracy,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. praca pod presją czasu i w warunkach stresu.

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym planowaną datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Informujemy, że wskazany wskaźnik był niższy od 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (wykształcenie),
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że cieszy się on nieposzlakowaną opinią,
 7. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku urzędniczym wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy, dopuszcza się przekazanie kopii ważnego zaświadczenia lekarskiego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  kandydata składającego dokumenty aplikacyjne,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w związku ze stosowaniem podczas naboru postanowień art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z faktem, iż na wskazanym stanowisku może zostać zlecone wykonywanie czynności związanych z pośrednim udziałem w wykonywaniu władzy publicznej nie przewiduje się dopuszczenia do naboru poza obywatelami polskimi obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zamkniętej kopercie wraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Podegrodzie należy przesyłać drogą pocztową lub składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu w:

Urzędzie Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

(dziennik podawczy znajduje się na parterze Urzędu)

w terminie do dnia  20 września 2021r. do godz.  1600.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

Za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy Podegrodzie uważa się datę wpływu na dzienniku podawczym.

Dokumenty aplikacyjne wpływające do Urzędu poza ogłoszeniem lub z naruszeniem wskazanych w nim terminów pozostają bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikuje terminowość i poprawność ich przekazania. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów oraz dokonaniu oceny danych zawartych w aplikacji i jej zgodności  z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Selekcja końcowa kandydatów polega na dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną ostatecznego wyboru kandydatów do zatrudnienia. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów poprzez zastosowanie następujących metod i technik naboru:

a) rozmowa kwalifikacyjna,

b) egzamin kwalifikacyjny,

c) metoda mieszana (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna).

Wybór metody i techniki naboru należy do Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku, gdy kandydat nie stawi się na przesłuchanie w wyznaczonym przez Komisję terminie, jego oferta zostaje odrzucona, a fakt ten Komisja odnotowuje w protokole.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru (podobnie jak niniejsze ogłoszenie) będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.podegrodzie.pl oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

Wójt Gminy Podegrodzie

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a