Info z urzędu, Z ostatniej chwili

OPS szuka pracownika socjalnego

Opublikowano: Kwiecień 9, 2018 o 8:37 am   /   przez   /   komentarze (7)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – art. 116, art. 156 ustawy o pomocy społecznej, zm. ustawy o pom. społ. z 16.02.2007 art. 5, wymagania kwalifikacyjne znajdują się w przewodniku na stronie https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

Kryterium naboru:
– rozmowa kwalifikacyjna: znajomość ustawy o pomocy społecznej w szczególności zagadnień określonych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku (patrz poniżej).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
– mile widziane prawo jazdy kat. B oraz prywatny samochód do wykorzystania służbowego (pracodawca płaci ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych),
– mile widziani niepełnosprawni kandydaci – zakład pracy przyjazny osobom niepełnosprawnym!
– umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie pakietów biurowych,
– sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
– etyka zawodowa,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
– umiejętność kulturalnej i asertywnej obsługi klienta.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nowo zatrudniony pracownik zostanie przydzielony do Zespołu Usług Pomocy Społecznej, którego zadaniami są w szczególności:
1) organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym harmonogram i przydziały pracy dla opiekunek środowiskowych działających w Komórce Opieki Środowiskowej,
2) obsługa związana z skierowaniami do domów pomocy społecznej oraz mieszkań chronionych,
3) obsługa związana ze skierowaniami do ośrodków wsparcia, w tym do środowiskowego domu samopomocy,
4) obsługa związana z skierowaniami dotyczącymi schronienia (noclegownia, schronisko),
5) naliczanie odpłatności za pobyt w wyżej wymienionych placówkach,
6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym także do celów świadczeń rodzinnych,
7) zapewnienie pracy socjalnej, a także pozostałych zadań wymienionych w art. 119 ustawy o pomocy społecznej.

Informację o warunkach pracy na danym stanowisku:

– zatrudnienie nastąpi od maja 2018 r.,
– miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, 33-340 Stary Sącz,
– wymiar czasu pracy: pełny etat,
– wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu,
– praca przy komputerze mniej niż 4 godziny dziennie,
– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas próbny do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Dokumenty aplikacyjne:

– list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.),
– uwierzytelnione* dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– uwierzytelnione* dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie kandydata, jeżeli takowe występuje, w tym: świadectwa pracy, opinie, referencje,
– uwierzytelnione* inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach, jeżeli takowe występują,
– uwierzytelniony* dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie kandydata, iż w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze etatu zaproponowanym przez Kierownika OPS.

*Uwierzytelnienie kserokopii dokumentów dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 Listopada 11, 33-340 Stary Sącz

Termin rozmów kwalifikacyjnych będzie ustalany indywidualnie.

Komentarze

Komentarze (7)

 • Kwiecień 3, 2018 o 8:57 pm anastazja

  a gdzie znajdę regulamin wynagradzania pracownika? powinien byc to dokument jawny. czy redakcja ma do niego dostep?

 • Kwiecień 3, 2018 o 11:17 pm qwer

  Kto takie oferty przygotowuje?
  mile widziane prawo jazdy kat. B oraz prywatny samochód do wykorzystania służbowego, czyli trzeba się poruszać, czasem pewnie nie mało. a trochę niżej..
  mile widziani niepełnosprawni kandydaci – zakład pracy przyjazny osobom niepełnosprawnym,
  Trzeba było jeszcze dodać biegłą znajomość co najmniej 3 języków obcych..

 • Kwiecień 4, 2018 o 7:31 am teresa

  Oby nikt nie zgłosił się z czarnego marszu !!!

 • Kwiecień 4, 2018 o 8:49 pm Pim

  Przeciez ten konkurs jest jak zwykle wykrojony pod konretna osobe.

 • Kwiecień 5, 2018 o 12:16 pm storm

  niby dlaczego?

 • Kwiecień 10, 2018 o 8:05 pm Ziom

  Marnie płacą.

 • Kwiecień 10, 2018 o 9:02 pm Ika

  I po co pisać tyle wymagań ; kryterium ,specjalizacji … jak i tak zostanie przyjęta swoja osoba, a być może już jest !!.A jakie wynagrodzenie tego już nie piszą

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a