Polityka, Z ostatniej chwili

Radni nie podjęli uchwały w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin

Opublikowano: 30 kwietnia, 2021 o 7:23 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas wczorajszej sesji, radni powiatowi nie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowosądecki Samorządowej Karty Praw Rodzin, ale wydali oświadczenie w tej sprawie.

Czytamy w nim m.in.:

„Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej realizowanej przez Powiat Nowosądecki. Tkwi w niej potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego regionu. Powiat akceptuje i popiera wszystkie działania z zakresu polityki Państwa na rzecz dziecka i rodziny, włączając się w ich realizację w zakresie swoich kompetencji, wypełniając założenia Rządu Prawa i Sprawiedliwości i stojąc na straży poświadczonych konstytucyjnie praw rodzin i ich członków oraz zasad ochrony rodziny i małżeństwa.

Odnosząc się do treści Samorządowej Karty Praw Rodziny należy zaakcentować, iż:

1. Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Nowosądecki w sposób należyty realizują zadania edukacyjne i wychowawcze, zapewniając tym samym prymat dobra dziecka.

2. Powiat Nowosądecki realizuje programy profilaktyczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaś właściwe jednostki pomocy społecznej realizują bieżące działania w zakresie opieki nad rodziną. Współpracują przy tym z właściwymi organami ochrony prawnej oraz innymi jednostkami pomocy społecznej na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Wyrazem tego jest m.in. sprawne funkcjonowanie placówek pomocy społecznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Ośrodki Wsparcia, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Domy Dziecka czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

3. Realizacja zadań przez Powiat Nowosądecki spełnia zagadnienia ochrony rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która – jak wynika z jej preambuły – uchwalona została:

1) dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,

2) dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

3) w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Wniesiony projekt Samorządowej Karty Praw Rodziny stanowi zbiór postulatów, których realizacja następuje w sposób prawidłowy i skuteczny na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, bądź też które pozostają poza kompetencją Rady Powiatu Nowosądeckiego lub Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża uznanie dla idei złożonej inicjatywy uchwałodawczej poprzez skorzystanie z formuły, która jest instrumentem świadomego społeczeństwa obywatelskiego, jak i dla zaangażowania wszystkich biorących udział w jej realizacji”.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a